خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28158   بروزرسانی: 27-10-1401

Narges Moradkhani

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
تهیه و تدوین جداول داده-ستانده استان زنجان   همكارارديبهشت 99ارديبهشت  1سازمان مديريت و برنامه ريزي استان زنجانسازمان مديريت و برنامه ريزي استان زنجان
مطالعه و طراحی اقدامات محرک توسعه گردشگری با رویکرد ایده های نوآورانه    همكاراسفند 98شهريور  1سازمان گرشگري و ميراث فرهنگيسازمان گرشگري و ميراث فرهنگي
ررسی عوامل کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی و ارتقاء سرمایه اجتماعی در سطح استان زنجان با هماهنگی دفتر امور اجتماعی و فرهن   همكارآبان 97ارديبهشت  99استاتداري زنجاناستانداري زنجان
بررسی موانع سرمایه گذاری در استان زنجان و ارائه راهکارهای برون رفت از آنها   همكاراسفند 96مرداد  98استانداري زنجان
طالعات تدوین برنامه آمایش استان زنجان سا   همكارآبان 96خرداد  0سازمان مديريت و برنامه ريزي استان زنجان
بررسی آثار اعتبارات عمرانی هزینه شده در نگهداشت جمعیت در روستاهای استان زنجان   مجرياسفند 94اسفند  95سازمان مديريت و برنامه ريزي استان زنجانسازمان مديريت و برنامه ريزي استان زنجان
نیازسنجی آموزشهای مهارتی بر اساس آمایش سرزمینی در استان زنجان   مجريخرداد 93اسفند  94سازمان فني و حرفه اي استان زنجانسازمان فني و حرفه اي استان زنجان
ررسی تاثیرات اجرای نظام آموزشی 3-3-3-3 در فضاهای موجود مقطع ابتدایی استان زنجان و رارائه راهکارهای    مجريفروردين 92خرداد  93سازمان تجهيز و نوسازي مدارس استانسازمان تجهيز و نوسازي مدارس استان