خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28134   بروزرسانی: 27-10-1401

Narges Moradkhani

شرکت در کارگاههای آموزشی

 1-Internal Audit Based on ISO 9001-2000

2-Quality Management Systems Fundamentals and Principles

3-Performance Measurement System and Balanced Score Card

4-Stabilishing and Implementation of Quality Management System

5-Sustainable Enhancement of Non-Oil Export

6-Country Course on Statistics for National Human Development Reports

7- Seminar on Finance, Buy Back, Participation Bonds

8-Financing of Strategic Projects through Buy Back and Finance

9-Application of Computable General Equilibrium Model (CGE)

10-Workshop on Introduction of Input-Output and SAM-IO Model

11-The 11th Malaysian Finance Association Conference 2009

12-Ethical and Legal in Journal Publication Workshop

 

13- کارگاه آموزشی سیستمهای اطلاعات مدیریت

14- روش تحقیق در اموراداری با تاکید بر SPSS

15- آمارکاربردی ویژه سازمان مدیریت وبرنامه ریزی زنجان

16- سمیناربرنامه ریزی وتوسعه ویژه استان زنجان

17- سمینار آشنایی با مبانی مهندسی ارزش ویژه استان زنجان

18- کارگاه آموزشی نقش سرمایه انسانی  در رشد وتوسعه اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگ