خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:41171   بروزرسانی: 12-12-1402

Esmaeil Poursaeidi

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
88.  بهنام صالح نسبج مرزبان راداسماعیل پورسعیدی
Conventional shot peening treatment effects on thermal fatigue crack growth and failure mechanisms of a solid solution alloy
اثر عملیات شات پینینگ روی رشد ترک خستگی حرارتی ومکانیزمهای واماندگی یک الیاژ محلول جامد
ENGINEERING FAILURE ANALYSIS Issue 155 (2024-01-01PP. 1-23 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
87.  محمدرسول جوادی سیگارودیجواد رحیمیاسماعیل پورسعیدیفرزام منتخبی
Impact of bond coat types on calcium-magnesium-alumina-silicate and hot corrosion behavior in thermal barrier coatings
اثر انواع باند کوت روی رفتار خوردگی داغ و اکسیدهای فلزی در پوششهای مقاوم حرارتی
CORROSION SCIENCE Issue 227 (2023-12-04PP. 1-21 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
86.  جواد رحیمیاسماعیل پورسعیدیفرزام منتخبیمحمدرسول جوادی سیگارودییوسف یوسفی جمال اباد
Effect of Thermal Spraying Method, Time and Temperature on the Thickness of Thermally Grown Oxide and Lifetime of Thermal Barrier Coatings
اثر پاشش حرارتی، زمان ودما روی ضخامت لایه اکسیدی وعمر پوششهای حرارتی
JOURNAL OF THERMAL SPRAY TECHNOLOGY Issue https://doi.org/10.1007/s11666 (2023-10-11PP. 1-23 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
85.  محمدرسول جوادی سیگارودیاسماعیل پورسعیدیجواد رحیمییوسف یوسفی جمال اباد
Heat treatment effect on coating shock resistance of thermal barrier coating system with different types of bond coat
اثر عملیات حرارتی روی مقاومت شوک حرارتی پوششهار مقاوم حرارتی با انواع باند کوت
JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY Issue 43 (2023-07-15PP. 3658-3675 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
84.  امیرحسین فرتاشحیدر فکوری لیاولیاسماعیل پورسعیدیSiegfried Schmauder
Interfacial delamination of porous thermal barrier coatings based on SEM image processing in finite element model
انالیز اجزا محدود جدایش بین لایه ای پوششهای مقاوم به حرارت متخلخل برپایه عکسهای SEM
THEORETICAL AND APPLIED FRACTURE MECHANICS Issue 125 (2023-06-15PP. 1-20 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
83.  کاوه ترکاشونداسماعیل پورسعیدیمریم محمدیجواد رحیمیفرزام منتخبی
Experimental and numerical study of TGO-induced stresses of plasma-sprayed thermal barrier coating
مطلعه تجربی وعددی تنش های TGO در پوششهای مقاوم حرارتی
Materials Today Communications شماره 35 (1402/03/25صفحات 1-13 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
82.  امید پدرامرامین جمالیوحیده فرزام رادرامین خامدیاسماعیل پورسعیدیعلیرضا مرادی
Evaluation of pitting corrosion by dynamic speckle pattern analysis
برآورد خوردگی حفره ای با الگوی لک و پیس دینامیک
Scientific Reports Issue 13 (2023-05-26PP. 1-10 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
81.  جواد رحیمیاسماعیل پورسعیدیفرزام منتخبیمحمدرسول جوادی سیگارودییوسف یوسفی جمال اباد
Experimental and numerical life evaluation of TBCs with different BC and diffusion coating under cyclic thermal loading
ارزیابی عددی وتجربی عمر پوششهای مقاوم حرارتی با انواع باند کوت تحت بارگذاری حرارتی سیکلی
International Journal of Applied Ceramic Technology Issue  https://doi.org/10.1111/ijac. (2023-05-11PP. 1-31 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
80.  امیرحسین فرتاشاسماعیل پورسعیدی
Transient and steady temperature distribution in TBC under shock and harmonic thermal loading
توزیع دمای گذرا و پایا در پوششهای سد حرارتی تحت بارگذاری شوک حرارتی و هارمونیک حرارتی
نشریه مهندسی مکانیک ایران- انجمن مکانیک ایران شماره 24 (1401/12/01صفحات 83-108 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
79.  جواد رحیمیمحمدرسول جوادی سیگارودیاسماعیل پورسعیدی
Thermal shock resistance of thermal barrier coating with different bondcoat types and diffusion pre-coating
مقاومت شوک حرارتی پوششهای مقاوم حرارتیبا انواع باند کوت ونفوذی
CERAMICS INTERNATIONAL Issue https://doi.org/10.1016/j.cera (2023-01-15PP. 1-12 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
78.  اسماعیل پورسعیدییوسف یوسفی جمال ابادجواد رحیمیمحمدرسول جوادی سیگارودی
The effect of CMAS penetration on the microstructure and failure of the TBCs applied by APS/APS method
اثرات نفوذ CMAS روی ریزساختار و واماندگی پوششهای مقاوم به حرارت اعمال شده بوسیله APS/APS
SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY Issue 451 (2022-11-08PP. 1-15 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
77.  فرزام منتخبیاسماعیل پورسعیدیجواد رحیمیمحمدرسول جوادی سیگارودی
Investigation of the effect of BC layer surface roughness and TC layer porosity on stress values in plasma sprayed coatings based on SEM images
بررسی اثر زبری لایه باند وپروزیتی لایه تاپ کوت روی مقادیر تنش در پوشش پلاسما بر پایه تصاویر sem
Materials Today Communications شماره 33 (1401/07/29صفحات 1-11 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
76.  اسماعیل پورسعیدیامین عزیزی فرجواد رحیمیمحمدرسول جوادی سیگارودی
Cooling channel blockage effect on TBC and substrate behavior in a gas turbine blade failure
تاثیر بسته شدن کانالهای هوا روی رفتار زمینه وپوشش در واماندگی پره یک توربین گاز
ENGINEERING FAILURE ANALYSIS Issue 141 (2022-08-08PP. 1-19 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
75.  امید پدرامرامین جمالیوحیده علیپوررامین خامدیاسماعیل پورسعیدیعلیرضا مرادی
Pitting corrosion Evaluation by dynamic speckle pattern analysis
ارزیابی خوردگی پیتینگ با تجزیه و تحلیل الگوی لکه پویا
Heliyon Issue DOI:10.2139/ssrn.4120334 (2022-05-26PP. 1-21 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
74.  امیرحسین فرتاشاسماعیل پورسعیدی
Thermal analysis of thermal barrier coating systems under transient and time harmonic thermal loads
انالیز حرارتی سیستمهای باپوشش مقاوم حرارتی تحت بارگذاریهای حرارتی گذرا وهامونیک
APPLIED THERMAL ENGINEERING Issue 208 (2022-05-25PP. 1-22 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
73.  پروین قلی زاده قندرقالو حسن امینیجمال داودیاسماعیل پورسعیدی
Molecular dynamic simulation of crack growth in Ti/TiN multilayer coatings
شبیه سازی دینامیک مولکولی رشد ترک در پوششهای چند لایه Ti/TiN
Materials Today Communications شماره 30  (1400/12/24صفحات 1-10 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
72.  یوسف ملاپوراسماعیل پورسعیدیامید پدرام
Study of pitting corrosion under actual operating conditions of a first stage compressor blade
مطالعه خوردگی حفره ای پره ردیف اول کمپرسور تحت شرایط واقعی کارکرد
ENGINEERING FAILURE ANALYSIS Issue 131 (2022-01-15PP. 1-15 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
71.  بهنام صالح نسبج مرزبان راداسماعیل پورسعیدی
Transient thermal fatigue crack propagation prediction in a gas turbine component
پیش بینی رشد ترک خستگی گذرا در یک المان توربین گاز
ENGINEERING FAILURE ANALYSIS Issue 130 (2021-12-15PP. 1-13 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
70.  حسن امینیپروین قلی زاده هشیناسماعیل پورسعیدیجمال داودی
A molecular dynamics simulation of Ti–TiN multilayer deposition on FeCrNi(001) alloy substrate
شبیه سازی دینامیک مولکولی رسوب چند لایه Ti–TiNروی بستر فولادی FeCrNi(001)
VACUUM Issue 193 (2021-11-15PP. 1-15 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
69.  یوسف ملاپوراسماعیل پورسعیدی
Experimental and numerical analysis of Pitting Corrosion in CUSTOM 450 Stainless Steel
بررسی عددی وتجربی خوردگی پیتنگدر فولاد CUSTOM 450
ENGINEERING FAILURE ANALYSIS Issue 128 (2021-10-15PP. 1-17 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
68.  اسماعیل پورسعیدیمنا حاجی زاده سیگارودیجواد رحیمیمحمد حسن طالقانیامیرحسین فرتاشیوسف یوسفی جمال ابادصبا نورسینا
The investigation of change in thermal conductivity of porous coatings during the aging process
بررسی میزان رسانش پوششهای متخلخل در طی فر آیند پیرگرمایی
مهندسی هوانوردی شماره 23 (1400/06/01صفحات 1-11 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
67.  یوسف ملاپورامید پدراماسماعیل پورسعیدیحسن شایانی جم
Simulation of pitting corrosion behavior of CUSTOM 450 stainless steel by COMSOL software and DIC method
شبیه سازی رفتار خوردگی حفره‌دار شدن فولاد زنگ نزن CUSTOM 450 با نرم افزار کامسول و روش همبستگی تصاویر دیجیتال
مدلسازی در مهندسی - دانشگاه سمنان شماره 65 (1400/04/15صفحات 1-14 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
66.  یوسف ملاپوراسماعیل پورسعیدی
Investigation of Stress Distribution in Corrosion Pits on the Compressor Blade Using Boundary Element Method
برر س ی تو ز ی ع تنش در حفر هها ی خورد گ ی رو ی پر هی کمپرسور به روش المان مر ز ی
مهندسی مکانیک مدرس (فنی و مهندسی مدرس سابق) - دانشگاه تربیت مدرس شماره 21 (1400/04/11صفحات 601-613 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
65.  یوسف ملاپوراسماعیل پورسعیدی
Simulation of Pitting Corrosion on Gas Turbine Compressor Blade
شبیه سازی خوردگی حفرهای روی پره ی کمپرسور توربین گازی
مهندسی مکانیک امیرکبیر = شماره 10.22060/mej.2021.19342.7003 (1400/04/03صفحات 1-23 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
64.  یوسف ملاپوراسماعیل پورسعیدیحسن شایانی جمامید پدرام
Numerical and Experimental Evaluation of Pitting Corrosion of CUSTOM 450 Stainless Steel Alloy in Chloride Environment
ارزیابی عددی و تجربی خوردگی حفرهای آلیاژ زنگ نزن در محیط کلریدی
روشهای عددی در مهندسی (استقلال سابق) - دانشگاه صنعتی اصفهان Issue 40 (2021-06-22PP. 103-124 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین
63.  یوسف ملاپوراسماعیل پورسعیدی
Effect of stress on pitting corrosion of Gas Turbine Blade using practical and Finite Element Analysis
تاثیر تنش روی خوردگی حفره¬ای در پره¬ی کمپرسور توربین گازی به¬روش آزمایشگاهی و المان محدود
علوم و مهندسی خوردگی - انجمن خوردگی ایران شماره 8 (1400/04/01صفحات 1-18 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
62.  امید پدراماسماعیل پورسعیدیرامین خامدیحسن شایانی جمیوسف ملاپور
Development of an accelerated test for pitting corrosion of CUSTOM 450 by rDHM
توسعه یک روش ازمایش شتاب یافته برای خوردگی پیتینگ فولاد CUSTOM 450 by rDHM
International Journal of Materials Research Issue 112 (2021-06-07PP. 600-609 
  علمی-پژوهشی
نمایه تخصصی بین‌المللی
61.  اسماعیل پورسعیدیفرزام منتخبیجواد رحیمی
Analytical and Experimental Study of Residual Stresses in Thermal Barrier Coatings Deposited on Gas Turbine Blades in Laboratory Dimensions by APS and HVOF Methods to Calculate the optimal Thickness
مطالعه تجربی وازمایشگاهی تنشهای پسمانددر پوششهای اعمال شده روی پره های توربین گاز به روشهای APS& HVOF برای محاسبه ضخامت بهینه
Journal of Thermal Spray and Engineering Issue 3 (2021-01-31PP. 63-67 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
60.  مریم محمدیاسماعیل پورسعیدی
Residual stress evaluation due to TBC applying using numerical , experimental and theoritical methods
ارزیابی مقدار تنش پسماند ناشی از اعمال پوشش سدحرارتی با استفاده از روش‌های تحلیلی، آزمایشگاهی و عددی
نشریه مهندسی مکانیک ایران- انجمن مکانیک ایران شماره 22 (1399/03/31صفحات 109-129 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
59.  امید پدرامیوسف ملاپورحسن شایانی جماسماعیل پورسعیدیرامین خامدی
Pitting Corrosion Behavior of CUSTOM 450 Stainless Steel Using Electrochemical Characterization
رفتار خوردگی پیتینگ فولاد زنگ نزن CUSTOM 450بااستفاده از مشخصه الکتروشیمی
METALS AND MATERIALS INTERNATIONAL Issue DOI 10.1007/s12540-020-00640-w (2020-03-18PP. 1-11 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
58.  حامد بازوندیاسماعیل پورسعیدی
Effect of additional holes on crack propagation and arrest in gas turbine casing
اثر حفرات اضافی روی رشد وتوقف ترک در پوسته توربین گاز
ENGINEERING FAILURE ANALYSIS Issue 111 (2020-02-10PP. 1-9 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
57.  حسن امینیپروین قلی زاده هشیناسماعیل پورسعیدی
Investigation of crack growth in deposited and perfect titanium/titanium nitride structure by molecular dynamic simulation
بررسی رشد ترک در دو ساختار لایه نشانی شده و ایده‌آل Ti/TiN با استفاده از شبیه‌سازی دینامیک مولکولی
مهندسی مکانیک امیرکبیر = شماره 2008-6032 (1398/10/05صفحات 1-20 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
56.  بهنام صالح نسباسماعیل پورسعیدی
Mechanism and modeling of fatigue crack initiation and propagation in the directionally solidified CM186 LC blade of a gas turbine engine
مکانیزم ومدلسازی رشد وجوانه زنی ترک خستگی در پره توربین انجمادیافته جهتدار CM186 LC
ENGINEERING FRACTURE MECHANICS Issue 225 (2019-12-24PP. 1-15 
  علمی-پژوهشی
Scopus
55.  اسماعیل پورسعیدیم آینه‌روایی رضا بنازادهکاوه ترکاشوند
Failure Analysis of a GTD-111 Turbine Blade Using Metallurgical Analysis and Fractography
انالیز واماندگی پره توربین GTD-111 با استفاده از فرکتوگرافی وانالیز متالورژی
JOURNAL OF FAILURE ANALYSIS AND PREVENTION Issue 19 (2019-09-26PP. 1358-1369 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
54.  جواد رحیمیاسماعیل پورسعیدیاحسان خواصی
Stress Analysis of a Second Stage Gas Turbine Blade under Asymmetric Thermal Gradient
تحلیل تنش پره طبقه دوم توربین تحت گرادیان دمایی نامتقارن
Mechanics & Industry Issue 20 (2019-09-17PP. 1-20 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
53.  مریم محمدیاسماعیل پورسعیدیکاوه ترکاشوند
Finite element analysis of the effect of thermal cycles and ageing on the interface delamination of plasma sprayed thermal barrier coatings
انالیز المان محدود اثرات سیکل وپیر گرمایی روی جدایش پوشش های سد حرارتی پلاسما اسپری
SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY Issue 375 (2019-07-15PP. 243-255 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
52.  اسماعیل پورسعیدیکاوه ترکاشوندمریم محمدی
Air Plasma Sprayed Bond Coat Oxidation Behavior and its Resistance to Isothermal and Thermal Shock Loading
رفتار اکسیداسیون پوشش واسط اسپری حرارتی ومقاومت ان در برابر بارگذاری شوک وهمدما
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING, ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN Issue 32 (2019-06-01PP. 872-876 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
51.  احمد عزیزپور Rainer Hahn Fedor F. KlimashinTomasz Wojcikاسماعیل پورسعیدیPaul Heinz Mayrhofer
Deformation and Cracking Mechanism in CrN/TiN Multilayer Coatings
مکانیزم ترک خوردن وتغییر شکل در پوششهای چندلایه CrN/TiN
Coatings Issue 9 (2019-06-01PP. 1-17 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
50.  مریم محمدیاسماعیل پورسعیدی
Failure analysis reviewing and FE Simulation TBC
مروری بر مکانیزم های واماندگی و شبیه سازی المان محدود پوشش های سد حرارتی پلاسما اسپری
مواد پیشرفته و پوشش های نوین( انجمن صنایع رنگ ایران) شماره 27 (1397/12/01صفحات 1893-1909 
  علمی-پژوهشی
Scopus
49.  اسماعیل پورسعیدیامین کاوندیکاوه ترکاشوند
Study of Creep–Fatigue Crack Growth Behavior in a Gas Turbine Casing
مطالعه رشد ترک خستگی -خزشی در پوسته یک توربین گازی
JOURNAL OF FAILURE ANALYSIS AND PREVENTION Issue 10.1007/s11668-018-0559-5 (2018-11-06PP. 1607-1615 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
48.  اکبر سالارونداسماعیل پورسعیدیاحمد عزیزپور
Probability Approach for Prediction of Pitting Corrosion Fatigue Life of Custom 450 Steel
روش احتمالی پیش بینی عمر خستگی خوردگی پیتینگ فولاد کاستوم 450
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING, ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN Issue 31 (2018-10-06PP. 1773-1781 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
47.  احمد عزیزپوراسماء سلیمانیاسماعیل پورسعیدی
Analytical estimation of fracture toughness for circumferential cracks in thin hard films on ductile substrates
بر اورد تحلیلی چقرمگی شکست پوششهای نازک سخت با ترکهای پیرامونی
International Journal of Applied Ceramic Technology Issue 15 (2018-10-05PP. 1407-1414 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
46.  اسماعیل پورسعیدیعلیرضا محمدی نیاییمحسن لشکریکاوه ترکاشوند
Experimental Studies of Erosion and Corrosion Interaction in an Axial Compressor First Stage Rotating Blade Material
مطالعه تجربی برهمکنش سایش و خوردگی در پره ردیف اول کمپرسور محوری
APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING Issue 124 (2018-09-24PP. 1-15 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
45.  سعید نصیریاسماعیل پورسعیدیاحسان خواصی
Analysis and Simulation of Surge phenomena in the axial Compressor of GE-frame 6 gas Turbine
تحلیل و شبیه‌سازی پدیده ی سرج در کمپرسور محوری توربین گازGE-frame6
مهندسی مکانیک امیرکبیر = شماره 51 (1397/06/23صفحات 1-15 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین
44.  حامد بازوندیاسماعیل پورسعیدیمهدی مرادیان
sequence effect of pins instalation on residual stress distribution and edge crack growth in single hole samples
تأثیر ترتیب جا زدن و فاصله بین پین‌ها بر توزیع تنش پسماند و رشد ترک لبه‌ای در نمونه‌های تک حفره‌ای
Iranian Journal of Mechanical Engineering Transactions of the ISME Issue 48 (2018-08-06PP. 27-33 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
43.  کاوه ترکاشونداسماعیل پورسعیدیجعفر غضنفریان
Experimental and numerical study of thermal conductivity of plasma-sprayed thermal barrier coatings with random distributions of pores
بررسی تجربی و عددی هدایت حرارتی پوشش های ایجاد شده به کمک اسپری پلاسما با توزیع تصادفی تخلخل
APPLIED THERMAL ENGINEERING Issue 137 (2018-06-05PP. 494-503 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
42.  کاوه ترکاشونداسماعیل پورسعیدی
Effect of temperature and ceramic bonding on BC oxidation behavior in plasma-sprayed thermal barrier coatings
اثر دما وباند سرامیکی روی رفتار اکسیداسیون پوشش رابط در پوششهای مقاوم حرارتی
SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY Issue 349 (2018-06-01PP. 177-185 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
41.  کاوه ترکاشونداسماعیل پورسعیدیمریم محمدی
Effect of TGO thickness on the Thermal Barrier Coatings Life under Thermal Shock and Thermal Cycle Loading
اثرضخامت لایه اکسیدی روی عمر پوشش مقاوم حرارتی تحت بارگذاری سیکلیک وشوک حرارتی
CERAMICS INTERNATIONAL Issue 44 (2018-06-01PP. 9283-9293 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
40.  امید پدراماسماعیل پورسعیدی
Total Life Estimation of a Compressor Blade with Corrosion Pitting, SCC and Fatigue Cracking
تخمین عمر پره کمپرسور بادر نظر گرفتن پیتینگ ، ترک خستگی وترک خوردگی تنشی
JOURNAL OF FAILURE ANALYSIS AND PREVENTION Issue I 1547-7029 (2018-02-15PP. 423–-434 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
39.  اسماعیل پورسعیدیمصطفی کمال زاده یزدی
Application of Hot Spotting Method for the Straightening of a Large Turbine Rotor
کاربرد روش حرارتی داغ نقطه ای در اصلاح خم روتورهای بزرگ
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING, ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN Issue 31 (2018-01-20PP. 1-10 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
38.  حامد بازوندیاسماعیل پورسعیدی
Improving the transient thermal fatigue life of a gas turbine casing by drilling stop holes and inserting pins into them."
بهبود عمر خستگی حرارتی گذرا پوسته توربین گاز با ایجاد سوراخ واعمال پین در داخل ان
aut journal of electrical engineering شماره 1 (1396/03/01صفحات 67-74 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
37.  اسماعیل پورسعیدیعلیرضا محمدی نیاییمسعود عربلواکبر سالاروند
Experimental investigation on erosion performance and wear factors of custom 450 steel as the first row blade material of an axial compressor
بررسی تجربی فاکتورهای سایش وفرسایش فولاد 450 بعنوان متریال پره های کمپرسور مرحله اول
International Journal of Surface Science and Engineering Issue 11 (2017-05-01PP. 85-99 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
36.  احمد عزیزپوراسماعیل پورسعیدی
Fracture and deformation mechanism of Ti(C,N)/TiAlSiN multilayer coating: FE modeling and experiments
مکانیزم شکست وتغییر شکل پوشش چند لایه Ti(C,N)/TiAlSiN
CERAMICS INTERNATIONAL Issue 43 (2017-01-31PP. 1830-1838 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
35.  اسماعیل پورسعیدیحامد تفریشیحسن امانی
Experimental-numerical investigation for predicting erosion in the first stage of an axial compressor
بررسی عددی وتجربی سایش در ردف اول کمپرسور محوری
POWDER TECHNOLOGY Issue  306 (2016-11-03PP. 80-87 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
34.  اسماعیل پورسعیدیاکبر سالاروند
Comparison of properties of Ti/TiN/TiCN/TiAlN film deposited by CAPVD and PACVD on Custom 450 steel substrates
بررسی خواص پوشش CAPVD and PACV روی فولاد Custom 450
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING, ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN Issue 29 (2016-10-01PP. 1459-1468 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
33.  اسماعیل پورسعیدیاکبر سالاروند
Effect of Coating Surface Finishing on Fatigue Behavior of C450 Steel CAPVD-Coated with (Ti,Cr)N
بررسی اثر پولیش سطح پوشش داده شده CAPVD روی رفتار خستگی فولاد c450
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE Issue 25 (2016-06-13PP. 3448-3455 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
32.  اسماعیل پورسعیدیحامد بازوندی
Effects of emergency and fired shut down on transient thermal fatigue life of a gas turbine casing
اثر توقف اضطراری ومعمولی روی عمر خستگی حرارتی یک پوسته توربین گاز
APPLIED THERMAL ENGINEERING Issue 100 (2016-04-16PP. 453-461 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
31.  اسماعیل پورسعیدیمحمد رضا محمدی ارهانی
Reverse engineering for designing the coupling of a 32 MW rotor-generator by shrink fitting method
طراحی کوپلینگ یک ژنراتور32 مگاواتی به روش شرینک فیت
International Journal Of Engineering Issue 28 (2015-09-01PP. 1-8 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
30.  توحید محمودیعلی پرویزیاسماعیل پورسعیدیعباس رهی
Thermo-mechanical Analysis of Functionally Graded Wheel-Mounted Brake Disk
تحلیل ترمومکانیکی دیسک ترمز ساخته شده از ماده FGM
Journal of Mechanical Science and Technology Issue 29 (2015-08-20PP. 1-8 
  علمی-پژوهشی
None ISI
29.  آرش رفاهیمحسن عبدالملکیاسماعیل پورسعیدی
Developing a Numerical and Analytical Model of Fatigue Crack Growth Rate in Rock
توسعه مدل عددی و تحلیلی نرخ رشد ترک خستگی در سنگ
journal of Applied Environmental and Biological Sciences Issue 5 (2015-08-01PP. 413-427 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
28.  اسماعیل پورسعیدیمحمدحسین محمدی ارهانیسید سعید حسینیمحمد دراییمسعود عربلو
Partial stall effects on the failure of an axial compressor blade
بررسی اثر استال جزئی روی واماندگی پره کمپرسور
JOURNAL OF ENGINEERING FOR GAS TURBINES AND POWER-TRANSACTIONS OF THE ASME Issue 137 (2015-06-02PP. 1-6 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
27.  اسماعیل پورسعیدیحسین بختیاری
Fatigue crack growth simulation in a first stage of compressor blade
شبیه سازی رشد ترک خستگی در یک پره کمپرسور ردیف اول
ENGINEERING FAILURE ANALYSIS Issue 45 (2014-07-16PP. 314-325 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
26.  اسماعیل پورسعیدیطاهری مرتضیفرهنگی علی
Non-uniform Temperature Distribution of Turbine Casing and Its Effect on Turbine Casing Distortion
اثر توزیع غیر یکنواخت دما روی پیچش پوسته توربین
APPLIED THERMAL ENGINEERING Issue 71 (2014-06-14PP. 433-444 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
25.  اسماعیل پورسعیدیکاوندی امینواعظی خشایارمحمد رضا کلباسیمحمدرضا محمدی ارهانی
Fatigue Crack Growth Prediction in a Gas Turbine Casing
پیش بینی رشد ترک خستگی دریک پوسته توربین گاز
ENGINEERING FAILURE ANALYSIS Issue 44 (2014-06-01PP. 371-381 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
24.  اسماعیل پورسعیدیامید پدرام
An Outrun Competition of Corrosion Fatigue and Stress Corrosion Cracking on Crack Initiation in a Compressor Blade
رقابت خوردگی تنشی و خستگی خوردگی در جوانه زنی ترک در یک پره کمپرسور
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING, ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN Issue Vol. 27, No. 5 (2014-05-01PP. 785-792 

23.  رامین خامدیاسماعیل پورسعیدیموسی جباری
Research corrosion in stainless steel with acoustic emission
بررسی خوردگی فولادهای زنگ نزن با روش نشر فرا آوایی
مهندسی مکانیک مدرس (فنی و مهندسی مدرس سابق) - دانشگاه تربیت مدرس شماره 14 (1393/02/01صفحات 195-200 
  علمی-پژوهشی
None ISI
22.  اسماعیل پورسعیدیامیرحسین قائمیچرمچی میلاد
effects of temperature gradiant on compressor casing in an industrial gas turbine
تاثیر گرادیان دما روی پوسته کمپرسور یک نوع توربین گاز
Case Studies in Thermal Engineering Issue 3 (2014-04-18PP. 35-42 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
21.  اسماعیل پورسعیدی
Humidity Effects on Corrosion-Assisted Fatigue Fracture of Heavy-Duty Gas Turbine Compressor Blades
-
JOURNAL OF PROPULSION AND POWER Issue 29 (2013-06-15PP. 1009-1016 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
20.  اسماعیل پورسعیدیمسعود عربلومحمدیحیی میمندیمحمدرضا محمدی
Investigation of Choking and Combustion Products' Swirling Frequency Effects on Gas Turbine Compressor Blade Fractures
-
JOURNAL OF FLUIDS ENGINEERING-TRANSACTIONS OF THE ASME Issue 135 (2013-06-15PP. 061203-1-061203-6 
  علمی-پژوهشی
معتبر
19.  اسماعیل پورسعیدی
Failure probability and Remaining life Assessment of reheater tubes
احتمال واماندگی و ارزیابی عمر باقیمانده لوله های هیتر
International Journal Of Engineering Issue 26 (2013-04-19PP. 543-552 
  علمی-پژوهشی
معتبر
18.  اسماعیل پورسعیدیمهسا صنایعیحسین بختیاری
Life estimete of a compressor blade through fractography
تخمین عمر پره کمپرسور با استفاده از فرکتوگرافی
International Journal Of Engineering Issue 26 (2013-03-26PP. 393-400 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
17.  اسماعیل پورسعیدیعلمدار بابائیفلور بهروزشادمحمدرضا محمدی
Failure analysis of an axial compressor first row rotating blades
-
ENGINEERING FAILURE ANALYSIS Issue 28 (2013-01-15PP. 25-33 
  علمی-پژوهشی
None ISI
16.  اسماعیل پورسعیدیمریم محمدیسید سینا خامسی
Thermal Analysis of Second Stage Gas Turbine Rotor Blade
-
Polymers Research Journal Issue 6 (2012-06-15PP. 167-178 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
15.  اسماعیل پورسعیدی
Effects of natural frequencies on the failure of R1 compressor bledes
-
ENGINEERING FAILURE ANALYSIS Issue 25 (2012-06-15PP. 304-315 
  علمی-پژوهشی
None ISI
14.  اسماعیل پورسعیدیمریم محمدیسید سینا خامسی
Effect of Flow Exit Angle and Blade Height on the Temperature Distribution of a Typical Gas Turbine Rotor Blade
تاثیر زاویه جریان خروجی و ارتفاع پره روی توزیع دمای یک نوع پره توربین گاز
Advanced Materials Research Issue 1 (2012-02-19PP. 502-506 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
13.  رضا جاهدیغلامحسین فرهیاسماعیل پورسعیدی
Investigation of local hardness decreasing and rotor stress releasing
بررسی کاهش سختی موضعی و آزادسازی تنش داخلی فولاد روتور
مهندسی مکانیک شریف شماره 2 (1390/10/10صفحات 77-83 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
12. اسماعیل پورسعیدی
Using CFD for NOX Emission Simulation in a Dual Fuel Boiler
کاربرد CFD در شبیه سازی انتشار NOX در یک بویلر دو سوختی
COMBUSTION EXPLOSION AND SHOCK WAVES Issue 47(4) (2011-06-30PP. 426-435 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
11.  اسماعیل پورسعیدی
Using CFD to Study Combustion and Steam Flow Distribution Effects on Reheater Tubes Operation
مطالعه اثرات احتراق و توزیع جریان بخار روی کارکرد لوله های ری هیتر
JOURNAL OF FLUIDS ENGINEERING-TRANSACTIONS OF THE ASME Issue 133 (2011-05-15PP. 051303-1-051303-11 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
10.  اسماعیل پورسعیدیم ر محمدی
Failure investigation of an auxiliary steam turbine
بررسی واماندگی یک توربین بخار کمکی
ENGINEERING FAILURE ANALYSIS Issue 17 (2010-03-25PP. 1328-1336 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
9.  اسماعیل پورسعیدیمرتضی آیینه‌رواییمحمد رضا محمدی ارهانی
Failure analysis of a 9-12% cr steel superheater tube
تحلیل شکست لوله سوپرهیتر کرم دار 9 الی 12 درصد
JOURNAL OF PRESSURE VESSEL TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF THE ASME Issue 131 (2009-12-15PP. 1-9 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
8.  اسماعیل پورسعیدیعلی اکبر پیرمحمدیمحمد رضا محمدی ارهانی
Mechanical investigation of a failed lock-pin
بررسی مکانیکی یک لاک پین تخریب شده
JOURNAL OF ENGINEERING FOR GAS TURBINES AND POWER-TRANSACTIONS OF THE ASME Issue 131-4 (2009-07-15PP. 1-8 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
7.  اسماعیل پورسعیدیمحمد مهدی صلواتیان
fatigue crack growth simulation in a generator fan blade
سیمولاسیون رشد ترک خستگی در یک پره فن ژنراتور
ENGINEERING FAILURE ANALYSIS Issue 16 (2009-04-15PP. 888-898 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
6.  اسماعیل پورسعیدیعلیرضا رضوی
The Causes of local hardness increasing in powerplant rotors and its modification by tempering
-
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING, ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN Issue 3 (2009-02-03PP. 267-274 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
5.  اسماعیل پورسعیدیعلیرضا رضوی
An investigation on the causes of a rotor bending and its thermal straightening
-
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING, ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN Issue 3 (2009-01-04PP. 281-290 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
4.  R.A AlashtiG.H Rahimiاسماعیل پورسعیدی
Plastic limit load of cylindrical shells with cutouts subject to pure bending moment
-
INTERNATIONAL JOURNAL OF PRESSURE VESSELS AND PIPING Issue 85 (2008-06-15PP. 498-506 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
3.  اسماعیل پورسعیدیم آینه‌روایی
Failure analysis of a second stage blade in a gas turbine engine
-
ENGINEERING FAILURE ANALYSIS Issue 15 (2008-06-06PP. 1111-1129 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
2.  اسماعیل پورسعیدی
Failure analysis of lovk-pin in a gas turbine engine
-
ENGINEERING FAILURE ANALYSIS Issue 15 (2008-06-06PP. 847-855 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
1.  اسماعیل پورسعیدیمحمد مهدی صلواتیان
Failure analysis of gnerator rotor fan blades
-
ENGINEERING FAILURE ANALYSIS Issue 14 (2007-06-06PP. 851-860 


Presentations in Seminars & Conferences


بین‌المللی 49. فرزام منتخبیجواد رحیمیاسماعیل پورسعیدیمحمدرسول جوادی سیگارودییوسف یوسفی جمال اباد
بررسی و مقایسه مکانیزم تخریب پوشش های مقاوم به اکسیداسیون و سد حرارتی تحت خوردگی داغ
DAMAGE MECHANISM INVESTIGATION OF TBC COATING UNDER HOT CORROSION
همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران انجمن مهندسان مکانیک ایران, تهران, 1402/02/19 - 1402/02/21
بین‌المللی 48. اسماعیل پورسعیدیفرزام منتخبیجواد رحیمیمحمدرسول جوادی سیگارودییوسف یوسفی جمال اباد
بررسی تاثیر BC د و لایه بر مقادیر تنش و عمر پوششهای سد حرارتی تحت بارگذاری حرارتی چرخه ای
the effect of double bc layer on the life and stress on TBC coatings under thermal cyclic loading
همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران انجمن مهندسان مکانیک ایران, تهران, 1402/02/19 - 1402/02/21
بین‌المللی 47. فرزام منتخبیاسماعیل پورسعیدیجواد رحیمیمحمدرسول جوادی سیگارودی
شبیه سازی عددی تاثیر زبری سطح لایه رابط بر مقادیر تنش در پوشش های سد حرارتی
Numerical simulation of the effect of interface layer surface roughness on stress values ​​in thermal barrier coatings
همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران انجمن مهندسان مکانیک ایران, تهران, 1401/02/20 - 1401/02/22
بین‌المللی 46. اسماعیل پورسعیدیفرزام منتخبیجواد رحیمی
مدل سازی تحلیلی تنش های پسماند در پوشش های سد حرارتی اعمال شده به دو روش اسپری حرارتی APS و HVOF
Residual stress simulation in thermal barrier coatings applying by APS & HVOF methods
کنفرانس بین المللی انجمن مهندسین متالورژی و مواد ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران چهاردهمین کنفرانس مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران, تهران, 1399/08/21 - 1399/08/22
بین‌المللی 45. پروین قلی زاده هشینحسن امینیاسماعیل پورسعیدی
بررسی ساختار پوششهای نانولایه Ti/TiN & Cr/CrN
Investigation of interface structure of Ti/TiN and Cr/CrN nanolayered coatings
-- دانشگاه صنعتی شریف, تهران, 2020-04-20 - 2020-04-22
بین‌المللی 44. حسن امینیپروین قلی زاده هشیناسماعیل پورسعیدی
شبیه سازی دینامیک مولکولی رسوب TiN & CrN روی زمینه فولادی Fe(001
A molecular dyamics simulation of TiN and CrN deposition on Fe(001) substrate
-- دانشگاه صنعتی شریف, تهران, 2020-04-20 - 2020-04-22
بین‌المللی 43. مریم محمدیاسماعیل پورسعیدیکاوه ترکاشوند
بررسی تجربی و عددی واماندگی پوشش¬های سدحرارتی تحت بارگذاری حرارتی
Experimental and Numerical envestigation of failures of TBC under thermal loading.
کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس, تهران, 1398/02/11 - 1398/02/12
بین‌المللی 42. یوسف ملاپورامید پدراماسماعیل پورسعیدیرامین خامدی
بررسی عددی خوردگی حفره¬ای آلیاژ CUSTOM 450 در محلول استیک اسید و استات سدیم
Numerical analysis of CUSTOM 450 Pitting Corrosion in acetic acid and sodium acetat solution
کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک انجمن مهندسان مکانیک ایران, تهران, 1398/02/10 - 1398/02/12
ملی معتبر 41. مریم محمدیاسماعیل پورسعیدی
ارزیابی آزمایشگاهی و المان محدود تنش ناشی از اعمال پوشش سد حرارتی
Experimental and FE evaluation of stress due to TBC applying.
- دانشگاه شهید رجائی, تهران, 2019-02-28 - 2019-02-28
ملی معتبر 40. امید پدراماسماعیل پورسعیدی
خوردگی پیتینگ بعنوان عامل اصلی جوانه زنی ترک در پره کمپرسور
Pitting Corrosion as the Main Cause of Crack Initiation in a Compressor Blade
= دانشگاه بین المللی امام خمینی و خواجه نصیر, تهران, 2018-05-11 - 2018-05-11
بین‌المللی 39. توحید مقیمیاحسان خواصیاسماعیل پورسعیدی
انتقال حرارت و رهگیری ذرات غبار در مجرای ریبدار درون پره متحرک توربین گازی GEF9
Heat transfer and particle trajectory in ribbed rotating turbine blade GEF9
همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران انجمن مهندسان مکانیک ایران, سمنان, 1397/02/04 - 1397/02/06
بین‌المللی 38. سعید نصیریاسماعیل پورسعیدیاحسان خواصی
تحلیل و شبیه‌سازی پدیده ی سرج در کمپرسور محوری توربین گاز
Investigation and simulation of surge in axial compressor of gas turbine
همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران انجمن مهندسان مکانیک ایران, سمنان, 1397/02/04 - 1397/02/06
ملی معتبر 37. آرش حیدریاناسماعیل پورسعیدی
بدست آوردن مقدار چقرمگی شکست بین لایه ای برای پوششهای سپرحرارتی تولید شده به روش APS
Evaluation of TBC Coating Interface Fracture Toughness produced by APS
کنفرانس ملی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی کامپیوتر، برق، مکانیک و مکاترونیک دانشگاه فنی و مهندسی بویین زهرا, بوئین زهرا, 1396/06/29 - 1396/06/29
ملی معتبر 36. اسماعیل پورسعیدیاحسان خواصیجواد رحیمی
آنالیز حرارتی پره متحرک ردیف دوم توربین GEF9
Thermal Analysis of secound stage of GEF9 turbine blade
کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی دانشگاه شهرکرد, شهرکرد/چالشتر, 1395/08/05 - 1395/08/06
ملی معتبر 35. پروین امینیاسماعیل پورسعیدی
پیش بینی استال در کمپرسورهای محوری با کنترل IGV
Stall Prediction in Axial Compressors by Controlling the Inlet Guide Vanes Orientation
=  سازمان پژوهشی باقرالعلوم (ع), تهران, 2016-04-13 - 2016-04-14
ملی معتبر 34. حامد بازوندیاسماعیل پورسعیدیب سپهری
اثرات قطر سوراخهای اضافی روی عمر خستگی حرارتی گذرا
Effects of additional holes diameter on transient thermal fatigue life
=  سازمان پژوهشی باقرالعلوم (ع), تهران, 2016-04-13 - 2016-04-14
ملی معتبر 33. حامد بازوندیاسماعیل پورسعیدیم حسنی
اثرات فواصل سوراخهای اضافی روی عمرخستگی حرارتی گذرا
Effects of additional holes distance on transient thermal fatigue life
= سازمان پژوهشی باقرالعلوم (ع), تهران, 2016-04-13 - 2016-04-14
بین‌المللی 32. اسماعیل پورسعیدیحامد بازوندی
اثر زاویه وفاصله سوراخهای اضافی روی عمرخستگی نمونه سوراخدار با ترکهای لبه ای
The effect of distance and angle of the additional holes on the fatigue life of a single hole specimen containing hole edge cracks
The Biennial International Conference on Experimental Solid Mechanics Center of Excellence in Experimental Solid Mechanics and Dynamics, School of Mechanical Engineering, Iran University of Science and Technology, تهران, 2016-02-16 - 2016-02-17
بین‌المللی 31. حامد بازوندیاسماعیل پورسعیدی
اثر قطروفاصله سوراخهای اضافی روی عمرختگی نمونه سوراخدار با ترکهای لبه ای
The effect of diameter and distance of the additional holes on the fatigue life of a single hole specimen containing hole edge cracks
International Conference on Electrical, Mechanical, Computer and Mechatronics Engineering Science and Research Pioneers Institute , United Arab Emirates, 2016-02-04 - 2016-02-05
ملی معتبر 30. اسماعیل پورسعیدیعلمدار بابائیفلور بهروزشادعبدلی نادربرات زاده رضا
بررسی تاثیر پایداری فرایند احتراق توربین گاز در تعامل با رفتار ارتعاشی محفظه احتراق و عملکرد کمپرسورز
Combustion stability effect in corrolation with vibrational behavior of combustion chamberon compressor performance
electric power generation conference نیروگاه طرشت با همکاری انجمن برق, تهران, 2014-01-28 - 2014-01-29
بین‌المللی 29. اسماعیل پورسعیدیخشایار واعظیامین کاوندیبهمن غنوی جاکانیمحمد رضا کلباسیسمیرا ثناییپرویز فردنیامحمد رضا محمدی ارهانی
تحلیل تنش و پیش بینی رشد ترک خستگی در یک پوسته توربین گاز
Stress analysis and fatigue ctack growth in a gas turbin casing
International Power System Conference(psc) پژوهشگاه نیرو, تهران, 2013-11-02 - 2013-11-04
بین‌المللی 28. اسماعیل پورسعیدیخشایار واعظیامین کاوندیبهمن غنوی جاکانیمحمد رضا کلباسیسمیرا ثناییپرویز فردنیامحمد رضا محمدی ارهانی
ارایه روشی مناسب جهت توفق رشد ترکها در یک پوسته توربین گاز
Presenting a suitable method for crack arresting in a gas turbine casing
International Power System Conference(psc) پژوهشگاه نیرو, تهران, 2013-11-02 - 2013-11-04
بین‌المللی 27. محسن عبدالملکیآرش رفاهیاسماعیل پورسعیدی
پیش بینی عمر خستگی سنگ تحت بارگذاری چرخه ای
Stone fatigue life prediction under cyclic loading
کنفرانس بین المللی مهندسی معدن فرآوری مواد معدنی متالوژی و محیط زیست دانشگاه زنجان, زنجان, 1392/06/25 - 1392/06/29
بین‌المللی 26. محسن عبدالملکیآرش رفاهیاسماعیل پورسعیدی
پیش بینی عمر خستگی بتن تحت بارگذاری چرخه ای وبررسی تاثیرالیاف های پلی پروپیلن دررشد ترک خستگی
Concrete fatigue life prediction under cyclic loading and effect of propilan on fatigue crack growth
کنفرانس بین المللی مهندسی معدن فرآوری مواد معدنی متالوژی و محیط زیست دانشگاه زنجان, زنجان, 1392/06/25 - 1392/06/29
ملی معتبر 25. اسماعیل پورسعیدیعبداله مرادخانی
بررسی اثرتغییر چگالی جریان بر مقاومت به سایش پوشش نیکل- کاربید سلسیم ایجاد شده روی آلومنیوم
Investigating of current density variation effect on erosion of SiC-nickel Coatings
کنگره ملی خوردگی دانشگاه تهران, تهران, 1392/02/24 - 1392/02/26
ملی معتبر 24. اسماعیل پورسعیدیمحسن لشکریعلیرضا محمدی نیایی
بررسی علل خوردگی و واماندگی در پره¬های متحرک (AISI Custom 450) کمپرسور توربین گازی
Investigating of corrosion effect and failures of a gas turbine compressor blade
کنگره ملی خوردگی دانشگاه تهران, تهران, 1392/02/24 - 1392/02/26
بین‌المللی 23. اسماعیل پورسعیدیمریم محمدی کیانیسید سینا خامسی
طراحی یک نوع توربین گاز بر پایه روابط ترمودینامیکی و آنالیز محاسباتی پره
Design a Typical Gas Turbine Based on Thermodynamic Relations and CFD Analysis of ITS Rotor Blade
Proceedings of Asme-Jsme-Ksme Joint Fluids Engineering Conference  Hamamatsu, Shizuoka, Japan, Japan, 2011-07-24 - 2011-07-29
بین‌المللی 22. اسماعیل پورسعیدیمصطفی کمال زاده یزدی
عوامل پیچش و کاربرد روشهای صاف کردن روتورها وشفتها
Causes of Rotor Distortions and Applicable Common Straightening Methods forTurbine Rotors and Shafts
International Conference on Mechanical and Manufacturing Engineering ونیز- ایتالیا, Italy, 2011-04-27 - 2011-04-29
بین‌المللی 21. اسماعیل پورسعیدیمصطفی کمال زاده یزدیمحمد رضا محمدی ارهانی
بررسی پارامترهای موثر روی آنیلینگ و گرم کردن موضعی در صاف کردن روتورهلی خم شده
Investigation of Effective Parameters on Annealing and Hot Spotting Processes for Straightening of Bent Turbine Rotors
International Conference on Mechanical and Manufacturing Engineering ونیز- ایتالیا, Italy, 2011-04-27 - 2011-04-29
بین‌المللی 20. اسماعیل پورسعیدی
Combustion effects on reheater tubes rupture in a 250MW boiler
Combustion effects on reheater tubes rupture in a 250MW boiler
کنفرانس بین المللی دینامیک شاره ها دانشگاه شیراز, شیراز, 1389/08/04 - 1389/08/06
بین‌المللی 19. اسماعیل پورسعیدیسعید رزاقی
-
Using CFD to evaluate the creep of high temperature tubes
کنفرانس بین المللی دینامیک شاره ها دانشگاه شیراز, شیراز, 1389/08/04 - 1389/08/06
سایر 18. اسماعیل پورسعیدیم ر محمدی
روش تعمیر یک کوپلینک اسیب دیده به روش شیرینگ حرارتی
-
ِconference on Rotating Equipment in oil & power Industries مرکز همایشهای رازی تهران, تهران, 2010-05-23 - 2010-05-24
سایر 17. اسماعیل پورسعیدیمحمد رازی
-
The parameters affecting on tilting pad bearings
ِconference on Rotating Equipment in oil & power Industries مرکز همایشهای رازی تهران, تهران, 2010-05-23 - 2010-05-24
ملی معتبر 16. اسماعیل پورسعیدیسعید رزاقی
بررسی تاثیر کاهش ضخامت روی عمر خزشی لوله های ری هیتر نهایی
Thickness reducing effect on creep life of final reheater tubes
electric power generation conference دانشگاه بین المللی امام خمینی, قزوین, 2009-03-04 - 2009-03-05
ملی معتبر 15. اسماعیل پورسعیدیمحمد رضا محمدی ارهانی
بررسی تاثیر شکل هندسی پوسته توربین بعنوان عامل ایجاد ترک در پوسته توربین های گازی GE-Frame 9
Casing geometrical effect on crack growth of GE-F 9 gas turbines
electric power generation conference دانشگاه بین المللی امام خمینی, قزوین, 2009-03-04 - 2009-03-05
سایر 14. رضا نیلی فرداسماعیل پورسعیدی
بررسی توضیح نیروهای وارد بر پره توربین گازی با استفاده از مدلهای مختلف توربولانس
-
ِconference on Rotating Equipment in oil & power Industries مرکز همایشهای بین المللی رازی , تهران, 2008-10-18 - 2008-10-19
سایر 13. اسماعیل پورسعیدیم ر محمدی
بررسی تجربی عوامل شکست اجزا یک واحد توربین گازی 25 مگاوات
-
ِconference on Rotating Equipment in oil & power Industries سالن همایش های بین المللی رازی, تهران, 2008-10-18 - 2008-10-19
سایر 12. اسماعیل پورسعیدیمجید علی مددی
سختی زدایی سطح ژورنال یک روتور ژنراتور نیروگاهی با استفاده از عملیات حرارتی
-
ِconference on Rotating Equipment in oil & power Industries مرکز همایشهای بین المللی رازی , تهران, 2008-10-18 - 2008-10-19
سایر 11. م ر محمدی اسماعیل پورسعیدی
تحلیل مکانیکی علت واماندگی پین های نگهدارنده پره ها در ردیف اول توربین های گازی سری GE-F5
-
ِconference on Rotating Equipment in oil & power Industries مرکز همایشهای بین المللی رازی , تهران, 2008-10-18 - 2008-10-19
سایر 10. رضا نیلی فرداسماعیل پورسعیدی
بررسی اثرات ترمودینامیکی هیدروژن به عنوان سوخت در توربین گازی
-
ِconference on Rotating Equipment in oil & power Industries مرکز همایشهای بین المللی رازی , تهران, 2008-10-18 - 2008-10-19
سایر 9. اسماعیل پورسعیدیروزبه وادی
تحلیل جریان حول پره فن ژنراتور با رویکرد CFD و بررسی علل شکست
-
ِconference on Rotating Equipment in oil & power Industries مرکز همایشهای بین المللی رازی , تهران, 2008-10-18 - 2008-10-19
بین‌المللی 8. اسماعیل پورسعیدیم ر محمدی
بهینه سازی اجزا محدود خمش زدایی روتور
Finite element optimization of rotor straightening
International Conference on Mechanical and Manufacturing Engineering Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, Malaysia, 2008-05-21 - 2008-05-23
بین‌المللی 7. اسماعیل پورسعیدیمجید علی مددی
ارزیابی عمر لوله های سوپرهیتر با شبیه سازی مونت کارلو
Utilizing the Monte Carlo Simulation in Life Evaluation of Superheater Tubes
International Conference on Mechanical and Manufacturing Engineering Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia, Malaysia, 2008-05-21 - 2008-05-23
ملی معتبر 6. اسماعیل پورسعیدیم ر محمدی
-
Failure analysis of lacing wire in a steam turbine
Conference on a Applications and Design in Mechanical Engineering Malaysia, 2007-10-25 - 2007-10-26
ملی معتبر 5. اسماعیل پورسعیدیم ر محمدی
-
Mechanical Analysis of a gas turbine Blade
Conference on a Applications and Design in Mechanical Engineering Malaysia, 2007-10-25 - 2007-10-26
بین‌المللی 4. اسماعیل پورسعیدیعلی احمدیمرتضی آیینه‌روایی
بررسی غیر مخرب پره‌های فن خنک کننده ژنراتور از جنس آلیاژ آلومینیم
-
Internatinal Conference on Technical Inspection and NDT تهران, 2007-10-23 - 2007-10-24
بین‌المللی 3. اسماعیل پورسعیدیوحیدرضا نعمتی
روند تغییرات ضخامت در اجزاری بحرانی یک بویلر نیروگاهی
-
Internatinal Conference on Technical Inspection and NDT تهران, 2007-10-23 - 2007-10-24
بین‌المللی 2. اسماعیل پورسعیدیعلیرضا رضویعلی احمدی
کاربرد آزمایشات غیرمخرب در ارزیابی وضعیت و تخمین عمر باقیمانده روتورهای توربین گازی
-
Internatinal Conference on Technical Inspection and NDT تهران, 2007-10-23 - 2007-10-24
بین‌المللی 1. اسماعیل پورسعیدیفردین عقبائی
بررسی عمر باقیمانده خطوط اصلی لوله بخار با استفاده از تست رپلیکا
-
Internatinal Conference on Technical Inspection and NDT تهران, 2007-10-23 - 2007-10-24