خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:41171   بروزرسانی: 12-12-1402

Esmaeil Poursaeidi
اسماعیل پورسعیدی
استاد

پست الکترونيکی
epsaeidi@znu.ac.ir      epsaeidi@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/poursaeidi-esmaeil

تلفن
   9122133496   +98 (0) 24 3305 2407

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی ، گروه مهندسی مکانیک، اتاق 103، کد پستی: 313-45195