خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:40848   بروزرسانی: 20-07-1402

Esmaeil Poursaeidi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. خزش ، خستگی وشکست2. مکانیک محیط پیوسته3. الاستیسیته4. ویسکوالاستیسیته5. استاتیک6. ارتعاشات مکانیکی7. توربین گاز و موتور جت8. مکانیک شکست9. آنالیز عیوب10. رفتار مکانیکی مواد11. طراحی اجزا12. مقاومت مصالح 1و2و3