خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:41188   بروزرسانی: 12-12-1402

Esmaeil Poursaeidi

مدیریت

سوابق كاري :

1-تدريس دروس مقاومت مصالح ، ديناميك ، ترموديناميك و سيالات براي دانشجويان رزمنده همكاري با ستاد امور شاهد و رزمندگان دانشگاه صنعتي شريف ) ، 71-1369

2-همكاري با شركت ملي سرب وروي ايران درزمينه تعميرات وتهيه دستورالعملهاي تعميراتي بلبرينگها-چرخدندها-فنها  ، 1373-1371

3-همكاري با شركت مجدميزان در ارتباط با تخمين عمر پره هاي توربين گازي ،  1375-1373

4-همكاري با شركت تعميرات نيروگاهي ايران در زمينه تخمين عمر قطعات حساس نيروگاهي تحت شرايط كاركرد دما و فشار بالا

آناليز شكست قطعات نظير پره هاي توربين، روتورها، بولتهاو

  خمش زدايي روتورها

- انجام و سوپروايزري بيش از 100 پروژه نيروگاهي و صنعتي ازسال1376

5-دانشيار گروه مكانيك دانشكده مهندسی دانشگاه زنجان ازسال 1384