خانه :: اساتید :: اخبار

Rohollah Rezaei

Publications in Journals

International ISI68.  R. Rezaei, and P. G. M. van der Heijden
Understanding Iranian Rural People’s Intention to Use Renewable Energy Technologies: Pro-Self or Pro-Social
Journal of Agricultural Science and Technology (JAST) (2022) . 
International ISC67.  روح اله رضائی؛ لیلا صفا؛ داود امین فنک
بررسی اثرات و پیامدهای استقرار کشاورزی پایدار در راستای احیای دریاچه ارومیه
مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی (1401) . 
International ISC66.  لیلا صفا؛ روح اله رضائی؛ داود امین فنک
تدوین راهبردهای تنوع بخشی به معیشت‌های خانوارهای روستایی در راستای احیای دریاچه ارومیه
تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران (1401) . 
International ISC65.  داود امين­ فنک، روح ­اله رضائي­، کامران زينال زاده
تحليل وضعيت بحران حوضه آبريز درياچه اروميه و ارائه راهکارهايي براي مديريت پايدار آن: کاربرد مدل DPSIR
علوم ترويج و آموزش کشاورزي ايران (1400) . 
International ISC64.  روح­اله رضائي­1، ليلا صفا2،‌ داود امين ­فنک
شناسایی و تحلیل راهبردهاي توسعه فعاليت کشاورزي پايدار در استان­هاي آذربايجان غربي و آذربايجان شرقي در راستاي احياي درياچه اروميه
علوم ترويج و آموزش کشاورزي ايران (1401) . 
International ISI63.  Rohollah Rezaeia, Leila Safaa, Christos A. Damalas, Mohammad Mahdi Ganjkhanloo  
Drivers of farmers' intention to use integrated pest management: Integrating theory of planned behavior and norm activation model
Journal of Environmental Management Vol. 236 (2019) . 
International ISI62.    R. Rezaei and S. Mianaji  
Using the Health Belief Model to Understand Farmers’ Intentions to Engage in the On-Farm Food Safety Practices in Iran
Journal of Agricultural Science and Technology Vol. 21 Issue 3 (2019PP. 561-574. 
International ISI61.  Mohammad Sharif Sharifzadeh, Gholamhossein Abdollahzadeh, Christos A. Damalas, Rohollah Rezaei, Mehdi Ahmadyousefi
  Determinants of pesticide safety behavior among Iranian rice farmers  
Science of the Total Environment Vol. 651 (2019PP. 2953-2960. 
International ISI60.    R. Rezaei and D. Amin Fanak
Mediation Effect of Organizational Learning on the Relationship between Entrepreneurial Orientation and Organizational Performance in the Agriculture Jihad Organization of West Azerbaijan Province, Iran
Journal of Agricultural Science and Technology Vol. 21 Issue 1 (2019PP. 37-50. 
International ISI59.    Rohollah Rezaei*, Marjan Ghofranfarid
  Rural households' renewable energy usage intention in Iran: Extending the unified theory of acceptance and use of technology  
Renewable Energy Vol. 122 Issue 122 (2018PP. 182-191 DOI: https://doi.org/10.1016/j.renene.2018.02. 
International ISI58.  Rohollah Rezaeia, Sepideh Mianajia, Ali Ganjloo  
Factors affecting farmers’ intention to engage in on-farm food safety practices in Iran: Extending the theory of planned behavior  
Journal of Rural Studies Vol. 60 Issue 60 (2018PP. 152-166 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2018.. 
International ISI57.  Rohollah Rezaei, Christos A. Damalas, Gholamhossein Abdollahzadeh
  Understanding farmers' safety behaviour towards pesticide exposure and other occupational risks: The case of Zanjan, Iran  
Science of the Total Environment Vol. 616–617 Issue 616–617 (2018PP. 1190-1198 DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017. 
National-ISC56.  روح اله رضائي، فاطمه مغانلو و مهدي قهرماني
اثر ابعاد فرهنگ سازماني بر ميزان نوآوري سازماني در شرکت¬هاي تجاري کشاورزي (مورد مطالعه: استان زنجان)
Effect of Organizational Culture Dimensions on Organizational Innovation in the Agricultural Commercial Ventures (Case study: Zanjan Province)
مديريت فرهنگ سازماني (1396صفحه 15. 
National-ISC55.  روح اله رضائي، ليلا شرفي، شيرين گلباز و پريسا نجفلو
عامل¬های تأثیرگذار بر قصد کارآفرینانه دانشجویان کارشناسی ارشد کشاورزی دانشگاه زنجان با تأکید بر اثر میانجی نگرش نسبت به رفتار کارآفرینانه
Affecting Factors Agricultural MSc Students’ Entrepreneurial Intention with emphasis on Mediating Effect of Attitude toward Entrepreneurial Behavior in University of Zanjan
پژوهش مديريت آموزش کشاورزي (1396صفحه 15. 
International-ISI54.  R. Rezaei, A. Karimi, N. Mangeli1, and L. Safa
Effect of Entrepreneurial Orientation and Marketing Capabilities on Greenhouse Businesses Performance in Jiroft County, Iran
Journal of Agricultural Science and Technology (JAST) (2017P. 24 DOI: 1. 
National-ISC53.  روح اله رضائي و ليلا صفا
بررسي موانع توسعه بنگاه¬هاي کوچک و متوسط اقتصادي زودبازده و کارآفرين کشاورزي در استان زنجان
Study of Development Barriers to Agricultural Small and Medium Economic Early Return and Entrepreneurship Enterprises in Province of Zanjan
تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران(مجله علوم کشاورزی ایران) (1395صفحه 15. 
National-ISC52.  محمد بادسار، روح اله رضائي، سهيلا فتحي و مهدي قاسمي
نقش میانجی عزت نفس درتحلیل عوامل مؤثر بر قابلیتهاي کارآفرینی دانشجویان کشاورزي )مورد مطالعه: دانشگاه زنجان
Mediation Role of Self-Esteem in Analysis of the Factors Influencing Entrepreneurial Capabilities of Agricultural Students (Case Study: University of Zanjan)
علوم ترويج و آموزش كشاورزي - انجمن ترويج و آموزش كشاورزي (1395صفحه 15. 
National-ISC51.  روح اله رضائي و ليلا صفا
اعتباريابي و پايايي سنجي مقياس اندازه گيري اثرات خشکسالي (مورد مطالعه: روستاي سهرين، شهرستان زنجان)
Construction and Validation of a Scale to Measure Drought Effects (Case Study: Sohrein Village, Zanjan County)
فضای جغرافیایی (1395صفحه 15. 
International-ISC50.  روح اله رضائي، احسان قلي فر و ليلا صفا
Identifying and Explaining the Effects of Drought in Rural Areas in Iran from Viewpoints of Farmers (Case Study: Esfejin Village, Zanjan County)
Desert (2016P. 25 DOI: 1. 
National-ISC49.  محمد شوکتی آمقانی، -سید رضا اسحاقی، احد ماهری، روح ا... رضائی، حسین شعبانعلی فمی،
بررسي موانع توسعه گردشگري در مناطق روستايي شهرستان اسکو (مطالعه موردي: روستاي ساحلي آق گنبد)
Study of barriers to tourism development in rural areas, city Osku (Case study: coastal village of Agh-Kand)
فضای جغرافیایی (1395صفحه 15. 
National48.  روح اله رضائي و زهره مقدمي
مديريت تعاوني
Cooperative Management
کتاب (دانشنامه تعاون) (1394صفحه 15. 
National47.  روح اله رضائي
شرکت های چندمليتي
Multinational Company/ Enterprise
کتاب (دانشنامه تعاون) (1394صفحه 15. 
National-ISC46.  روح اله رضائي و بهمن نجفي کورانه
موانع راه اندازي و گسترش کسب و کارهاي خانگي در مناطق روستايي شهرستان اروميه
Barriers of Starting and Expanding Home-based Businesses in Rural Areas of Urmia County
توسعه كارآفريني - دانشگاه تهران (1394صفحه 15. 
National-ISC45.  روح اله رضائي و فرشته ميري کرم
بازدارنده¬هاي تأثيرگذار بر سطح مهارت¬هاي کارآفرينانه دانشجويان کشاورزي دانشگاه تهران
Barriers Affecting the Level of Agricultural Students’ Entrepreneurial Skills, University of Tehran
پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی (1394صفحه 15. 
National-ISC44.  روح اله رضائي، حسين شعبانعلي فمي و نفيسه صلاحي مقدم
بررسي تأثير سرمايه اجتماعي بر عملکرد سازماني در سازمان جهاد کشاورزي استان البرز
Effect of Social Capital on Organizational Performance of the Jihad-e- Agriculture Organization in Alborz Province
علوم ترويج و آموزش كشاورزي - انجمن ترويج و آموزش كشاورزي (1394صفحه 15. 
National43.  روح اله رضائي، سيد محمود حسيني و ميريم محمدي
شناسايي و تحليل موانع توسعه کارآفريني سازماني در تعاوني هاي توسعه روستايي استان زنجان
Identifying and Analyzing the Barriers of Organizational Entrepreneurship Development in Rural Development Cooperatives in Zanjan Province
راهبردهای توسعه روستایی (1394صفحه 15. 
National-ISC42.  روح اله رضائي، نسرين منگلي و ليلا صفا
بررسی مفهوم و ابعاد بازاریابی کارآفرینانه و تاثیر آن در کسب و کارهای کوچک و متوسط
Studying the Concept and Dimensions of Entrepreneurial Marketing and its Effect on Small and Medium Enterprises
نشریه کارآفرینی در کشاورزی (1394صفحه 15. 
International-ISC41.  غلامرضا مجردي، روح اله رضائي و ايوب کتابي
اثرات منفی بهره برداری از معادن بر توسعه روستایی شهرستان تکاب
Journal of Mining and Environment (2016P. 26 DOI: 1. 
National-ISC40.  روح اله رضائي و نفيسه صلاحي مقدم
بررسي تاثير مولفه هاي فرهنگ سازماني بر مديريت دانش در شرکت هاي خدمات مشاوره اي، فني و مهندسي کشاورزي استان زنجان
Studying the Effect of Organizational Culture Components on Knowledge Management in Agricultural Consulting, Technical and Engineering Services Ventures in Zanjan Province
مديريت فرهنگ سازماني (1394صفحه 15. 
National-ISC39.  روح اله رضائي و الهام احمدي فرد
عامل هاي مؤثر بر استفاده دانشجويان از منبع هاي کتابخانه اي دانشکده کشاورزي دانشگاه زنجان
Factors Affecting Students Using Library Resources at Faculty of Agriculture, University of Zanjan
پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی (1394صفحه 15. 
National-ISC38.  محمد بادسار، روح اله رضائي و روح اله دريني
بررسی اثر ابعاد سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی در شرکتهاي خدمات مشاوره، فنی و مهندسی کشاورزي شهرستانهاي جنوب استان کرمان
Investigation in the Effects of Social Capital on Organizational Entrepreneurship in Counseling Services Enterprises in Southern Kerman Province
علوم ترويج و آموزش كشاورزي - انجمن ترويج و آموزش كشاورزي (1394صفحه 15. 
National-ISC37.  روح اله رضائي و اميراسدپاسکي
تحليل مشکلات توسعه گردشگري در مناطق روستايي استان قزوين (مطالعه موردي: روستاي گازرخان)
Analyzing the Barriers to Tourism Development in Rural Areas of Qazvin Province (Case study: Gazarkhan Village)
تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران(مجله علوم کشاورزی ایران) (1394صفحه 15. 
National-ISC36.  روح اله رضائي و نسترن جمشيدي
بررسي رفتار ايمني در مقابل عوامل زيان آور محيط کار در شهرستان زنجان
Study of safety behavior against workplace harmful factors in Township of Zanjan
مديريت ارتقاي سلامت شماره 16 (1394صفحات 14-21. 
National35.  روح اله رضائي
بررسي نقش و جايگاه کارآفريني در توسعه تعاوني هاي روستايي
Study the Role of Entrepreneurship in the Development of Rural Cooperatives  
نشریه کارآفرینی در کشاورزی (1393صفحات 85-102. 
National-ISC34.  روح اله رضائي و الهام ودادي
شناسايي و تحليل موانع مشارکت اقتصادي زنان در مناطق روستايي استان زنجان (مطالعه موردي: دهستان ابهررود)
Identifying and Analyzing the Barriers to Women’s Economic Participation in the Rural Regions of the Zanjan Province (Case Study: Abhar- Rod Rural District)
تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران (1393صفحات 501-510. 
National-ISC33.  محمد بادسار، رويا کرمي و روح اله رضائي
تحلیل ساختاری چندگانه در رابطه بین کلیشه ها، صلاحیت ها و انگیزه های اکتساب نقش رهبری توسط مروجان کشاورزی
Multi-group Analysis of Gender in the Relationships of Leadership Stereotype, Leadership Competency, and Achievement Motivation in Leadership Role of Extension Agents
تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران (1393صفحات 625-637. 
National-ISC32.  روح اله رضائي، ليلا صفا و پريسا رنجبران
شناخت و واکاوي مشکلات توسعه گردشگري در مناطق روستايي استان اصفهان (مطالعه موردي: روستاي ابيانه)
Identifying and Analyzing the Barriers to Tourism Development in Rural Areas of Isfahan Province (Case study: Abyaneh Village)
فضاي جغرافيايي (1394صفحات 37-56. 
National-ISC31.  روح اله رضائي و فاطمه مغانلو
تأثير سرمايه فکري بر نوآوري سازماني در شرکت هاي خدمات کشاورزي استان زنجان
The Effect of Intellectual Capital on Organizational Innovation in the Agricultural Services Ventures of Zanjan Province
توسعه کارآفريني (1393صفحات 653-673. 
National-ISC30.  روح اله رضائي
رابطه بين خودکارآمدي کارآفرينانه با قصد کارآفرينانه: نقش تعديل گري جنسيت
Entrepreneurial Self-Efficacy and Entrepreneurial Intention: Moderating Role of Gender
زن در توسعه و سياست (1393صفحات 387-404. 
National-ISC29.  روح ­اله رضائي، نفيسه صلاحي مقدم و حسين شعبانعلي فمي
بررسي اثر مديريت دانش بر عملکرد سازماني در سازمان جهاد کشاورزي استان البرز
The Effect of Knowledge Management on Organizational Performance of Jihad-e- Agriculture Organization in Alborz Province
پژوهش هاي ترويج و آموزش کشاورزي شماره 77 (1393صفحات 77-91. 
National-ISC28.  روح اله رضائي، احسان قلي فر و حسام الدين غلامي
عوامل ايجاد رضايت روستاييان از شرکت هاي خدمات مشاوره اي، فني و مهندسي کشاورزي در شهرستان زنجان
Explaining Factors of Villagers’ Satisfaction from Agricultural Consulting, Technical and Engineering Services Companies in Zanjan County
پژوهش هاي ترويج و آموزش کشاورزي (1393صفحات 61-76. 
International-ISC27.  روح اله رضائي و سيده آمنه موسويان
عوامل موثر بر نگرش دانشجويان کارشناسي ارشد کشاورزي نسبت به بکارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي (مورد مطالعه: دانشگاه زنجان)
Factors Influencing the Agricultural M.Sc. Students’ Attitudes towards Application of Information and Communication Technology in the Research and Educational Activities (Case Study: University of Zanjan)
تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران (1394صفحات 131-141. 
National-ISC26.  روح اله رضائی
تأثير سازه­ هاي سرمايه اجتماعي بر سرمايه فکري در شرکت­ هاي خدمات مشاوره ­اي، فني و مهندسي کشاورزي در استان زنجان  
The Effect of Social Capital Components on Intellectual Capital in the Agricultural Consulting, Technical and Engineering Services Ventures of Zanjan Province
علوم ترويج و آموزش کشاورزي ايران (1393صفحه 15. 
National-ISC25.  روح اله رضائی
تاثير مولفه هاي سرمايه فکري بر کارآفريني سازماني شرکت هاي خدمات مشاوره اي، فني و مهندسي کشاورزي استان زنجان
Effect of Intellectual Capital Components on Organizational Entrepreneurship in Agricultural Consulting, Technical and Engineering Service Ventures in Zanjan Province
مديريت فرهنگ سازماني (1393صفحه 15. 
National-ISC24.  روح اله رضائي و محمد شوکتي آمقاني
بررسي و تحليل مشکلات اجراي طرح هادي روستايي در مناطق روستايي شهرستان اسکو (مطالعه موردي: روستاي سرين ديزج)
Studying and Analyzing the Barriers of Implementing the Rural Guide Plans in the Rural Regions of Osko County (Case study: Sarin Dizaj Village)
فضاي جغرافيايي (1393صفحه 15. 
National-ISC23.  روح اله رضائي، ليلا صفا
تحليل اثرات اجراي طرح هادي روستايي با استفاده از مدل معادلات ساختاري (مطالعه موردي: شهرستان زنجان)
Analysis of Effects of Implementing the Rural Guide Plan Using the Structural Equation Model (Case study: Zanjan County)
فضاي جغرافيايي (1393صفحه 15. 
National-ISC22.  روح‌اله رضايي، الهام ودادي، خديجه مهردوست و ليلا صفا
شناسايي و تحليل پيامدهاي اجراي طرح هاي آبخيزداري در مناطق روستايي استان زنجان (مطالعه موردي: روستاي خمارک)
Identifying and analyzing the impacts of watershed plans implement in rural areas of Zanjan province (Case study: Khomarak village)
تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران (1393صفحه 15. 
National-ISC21.  روح اله رضائي و آمنه موسويان
شناسايي زمينه هاي بکارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات توسط دانشجويان کارشناسي ارشد رشته هاي کشاورزي دانشگاه زنجان
Identifying the Fields of Information and Communication Technology Using by M.Sc. Agricultural Students in the University of Zanjan
پژوهش هاي ترويج و آموزش کشاورزي (1393صفحه 15. 
National-ISC20.  سيده مرضيه رازقي و روح اله رضائی
بررسي مشكلات به كارگيري تلفن همراه در ارايه خدمات مشاوره اي، فني و مهندسي کشاورزي در استان زنجان
Studying the Problems of Applying Cell Phone in Delivering Agricultural  Consultancy, Technical and Engineering Services in Zanjan Province
تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران (1393صفحه 15. 
International-ISC19.  محمود بادسار، روح¬اله رضائي و نفيسه صلاحي مقدم
بررسي تاثير هوش عاطفي بر شايستگي هاي کارآفرينانه دانشجويان رشته هاي کشاورزي (مورد مطالعه: دانشگاه زنجان)
Studying the Effect of Emotional Intelligence on Students’ Entrepreneurship Competencies in Agricultural Majors (Case Study: University of Zanjan)
توسعه کارآفريني (1393صفحه 15. 
International-ISC18.  روح اله رضائي و شيما زارعي
بررسي ديدگاه زنان روستايي در مورد تأثير مؤلفه هاي سرمايه اجتماعي بر توانمندسازي آنان (مورد مطالعه: روستاي حسن خان، شهرستان قروه)
Studying the Viewpoints of Rural Women on Effect of Social Capital Components on their Empowerment (Case study: Hassan- Khan Village, Ghorveh Township)
زن در توسعه و سياست (1393صفحه 15. 
International-ISI17.  -رضائی روح ا...-ترویج و آموزش کشاورزی-کشاورزی 2-قلی فر احسان 3-شریفی امید
The effects of social capital on farmers’ tendency to participate in the water users associations (Case study: Zanjan county)
Journal of food Agriculture & Environment  ISI 
International-ISI16.  1-حسینی سید محمود 2-رضائی روح ا...-
Factors Affecting the Perceptions of Iranian Agricultural Researchers Towards Nanotechnology
Public Understanding of Science  ISI 
International15.  -اسحاقی سید رضا 2-رضائی روح ا...-ترویج و آموزش کشاورزی-کشاورزی 3-حجازی یوسف 4-غلامی حسام الدین 5-قدیمی سید علیرضا
Analysis of Effective Communicative and Information Factors on Attracting Public. Participation in Conservation of Natural Resources in Zanjan Province, Iran
International Research Journal of Applied and Basic Sciences  خارجي 
National14.  1-شریفی امید 2-اسدی علی 3-رضائی روح ا...-ترویج و آموزش کشاورزی-کشاورزی 4-عادلی محسن
کارآفرینی زنان دانشگاهی
university educated womens entrepreneur
پژوهشنامه زنان  علمي ترويجي 
National-ISC13.  1-رضائی روح ا...-ترویج و آموزش کشاورزی-کشاورزی 2-حسینی محمود 3-شعبانعلی فمی حسین 4-صفا لیلا
شناسایی و تحلیل موانع توسعه فناوری نانو در بخش کشاورزی ایران از دیدگاه محققان
Identifying and analyzing the barriers of nanotechnology development in Iranian agricultural sector
سیاست علم و فناوری - مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور  علمي پژوهشي 
National-ISC12.  1-رضائی روح ا...-ترویج و آموزش کشاورزی-کشاورزی 2-حسینی محمود 3-شعبانعلی فمی حسین 4-سرافراز علیمراد
بررسی عوامل تاثیر گذار بر نگرش محققان کشاورزی نسبت به فناوری نانو
Study of affecting factors on agricultural researchers attitudes towards nanotechnology
تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران(مجله علوم کشاورزی ایران) پردیس دانشگاه تهران  علمي پژوهشي 
National-ISC11.  1-شریفی امید 2-غلامرضائی سعید 3-رضائی روح ا...-ترویج و آموزش کشاورزی-کشاورزی
بررسی عوامل موثر بر میزان مشارکت روستاییان در طرح های آبخیزداری منطقه جیرفت
Factors Affecting the Participation of Rural People in Watershed Plans, Jirof Region
علوم و مهندسی ابخیزداری ایران- دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران  علمي پژوهشي 
National-ISC10.  1-رضائی روح ا...-ترویج و آموزش کشاورزی-کشاورزی 2-حسینی سید محمود 3-شعبانعلی فمی حسین 4-سرافراز علیمراد
شناسایی و تحلیل سازوکارهای توسعه فناوری نانو در بخش کشاورزی ایران
Identification and Analyzing the Mechanisms of Nanotechnology Development in Iranian Agricultural Sector
تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران(مجله علوم کشاورزی ایران) پردیس دانشگاه تهران  علمي پژوهشي 
National-ISC9.  1-شریفی امید 2-رضائی روح ا...-ترویج و آموزش کشاورزی-کشاورزی 3-برومند ناصر
بررسی عوامل موثر بر پایداری نظام کشت گلخانه ای در منطقه جیرفت و کهنوج
study of factors infuencing sustainability of greenhouse....
تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران(مجله علوم کشاورزی ایران) پردیس دانشگاه تهران  علمي پژوهشي 
National-ISC8.  1-توحیدلو شادعلی 2-میردامادی سید مهدی 3-رضائی روح ا...-ترویج و آموزش کشاورزی-کشاورزی
تحلیل موانع آموزشی توسعه فناوری نانو در بخش کشاورزی از دیدگاه محققان
Analysis of educational obstacles for expansion of nanotechnology in iranian agricultural sector from the viewpoints of researchers
پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی  علمي پژوهشي 
National-ISC7.  روح اله رضائي غلامرضا مجردي
واکاوی موانع پیاده سازی نظام مدیریت جامع کیفیت در دانشکده های کشاورزی دانشگاههای شمال غرب کشور
Analyzing the barriers of implementing the total quality management(tqm) in agricultural faculties in the ....
تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران(مجله علوم کشاورزی ایران) پردیش دانشگاه تهران  علمي پژوهشي 
National-ISC6.  1-رضائی روح ا...-ترویج و آموزش کشاورزی-کشاورزی 2-قلی فر احسان 3-صفا لیلا 4-کاظمی تربفان مریم
شناسایی موانع توسعه کارآفرینی شرکتی در شرکت های خدمات مشاوره ای فنی و مهندسی کشاورزی استان زنجان
Identifying the barriers of corporate entrepreneurship development in agricultural consulting technical and engineering
توسعه کارآفريني  علمي پژوهشي ISC 
National-ISC5.  روح اله رضائي ابوالقاسم شريف زاده امير اسدپاسکي
واکاوی پیامد های منفی توسعه گردشگری در مناطق روستایی استان قزوین( مطالعه موردی: روستای گازرخان
Analyzing the negative impacts of tourism development in rural areas of qazvin province (case study:gazarkhan village)
مسکن و محیط روستا  علمي پژوهشي ISC 
National-ISC4.  روح اله رضائي الهام ودادي خديجه مهر دوست
بررسی عوامل تاثیر گذار بر مشارکت روستاییان در طرح های آبخیزداری حوزه آبخیز خمارک(مطالعه موردی:روستای ده جلال
Studying the effective factors on participation of rural people in watershed plans of khomarak basin (case study:deh jalal village)
پژوهش های روستایی  علمي پژوهشي ISC 
National-ISC3.  روح اله رضائي
مانع های گسترش کارآفرینی در نظام آموزش عالی کشاورزی از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد مطالعه در دانشگاه زنجان
Barriers of Entrepreneurship Development in Agricultural Higher Education System from the Viewpoint of Agricultural Graduate Students at University of Zanjan
پژوهش مدیریت آمورش کشاورزی    علمي پژوهشي ISC 
National-ISC2.  رضائی روح ا...-ترویج و آموزش کشاورزی-کشاورزی سلیمانپور محمد رضا 3-مهردوست خدیجه ودادی الهام  
اثر اجرای طرح های آبخیزداری در حوزه آبخیز خمارک استان زنجان
Effect of watershed plans implement in khomarak Basin of zanjan province
پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیزداری    علمي پژوهشي ISC 
National-ISC1.  رضائی روح ا...-ترویج و آموزش کشاورزی-کشاورزي حسینی محمود شريفي اميد
واکاوی وتبیین اثرات خشکسالی در مناطق روستایی شهرستان زنجان (مطالعه موردی :روستای حاج آرش
Analyzing and Explaining the Effects of Drought in Rural Regions of Zanjan County (Case Study: Hajarash Village  
پژوهش هاي روستايي (1389) . 


Presentations in Seminars & Congress


National 15.  ليلا صفا، روح اله رضائي و محمدتقي رحيم پور
بررسي موانع فراروي توليدکنندگان بخش کشاورزي و ارايه راهکارهايي به منظور رفع آنها
همایش ملی بهبود فضای کسب و کار ، کارآفرینی و توسعه
28 بهمن 1394.  
National 14.  روح اله رضائي، ليلا صفا و نسرين منگلي
بررسي موانع توسعه کسب و کارهاي کوچک و متوسط در بخش کشاورزي
همایش ملی بهبود فضای کسب و کار ، کارآفرینی و توسعه
28 بهمن 1394.  
International 13.  روح اله رضائي و ليلا صفا
شناسايي و اولويت بندي مشکلات بنگاه هاي کوچک و متوسط کشاورزي در استان زنجان
همایش ملی بهبود فضای کسب و کار ، کارآفرینی و توسعه
23 آذر 1394.  
National 12.  سميرا افشاري، روح اله رضائي، حيدر قلي زاده و حسين شعبانعلي فمي
فراتحليل عوامل موثر بر مديريت منابع آب کشاورزي
همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
12 اسفند 1394.  
National 11.  روح اله رضائي و نسرين منگلي
فراتحليل موانع و چالش هاي حرکت از کشاورزي مرسوم به سوي کشاورزي ارگانيک در ايران
همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
13 اسفند 1394.  
National 10.  روح اله رضائي و توحيد نقي پور
بررسي سطح دانش کشاورزان برنجکار شهرستان طارم پيرامون کشاورزي پايدار
کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
28 مرداد 1394.  
National 9.  روح اله رضائي، ليلا صفا و محمئتقي رحيم پور
کاربرد فناوری نانو در کشاورزی و حفاظت از محیط زیست
کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
28 مرداد 1394.  
National 8.  روح اله رضائي و توحيد نقي پور
بررسي سطح دانش کشاورزان برنجکار شهرستان طارم پيرامون کشاورزي پايدار
چهارمين کنگره ملي کشاورزي ارگانيک و مرسوم
دانشگاه محقق اردبيلي, اردبيل, 28 - 29 مرداد 1394.  
National 7.  روح اله رضائي، ليلا صفا، محمدتقي رحيم پور
کاربرد فناوری نانو در کشاورزی و حفاظت از محیط زیست
چهارمين کنگره ملي کشاورزي ارگانيک و مرسوم
دانشگاه محقق اردبيلي, اردبيل, 28 - 29 مرداد 1394.  
International 6.  کلثوم حميدي، محمد بادسار و روح اله رضائي
بررسي عوامل مؤثر بر توسعه خوشه هاي صنعتي در مناطق روستايي
همایش بین المللی فرصت­های سرمایه­ گذاری در استان لرستان
دانشگاه لرستان, 24 - 25 ارديبهشت 1394.  
International 5.  سهيلا فتحي، محمد بادسار، روح اله رضائی و دکتر حسین شعبانعلي فمي
تحليل مقايسه اي سبک زندگي مناطق روستايي استان زنجان بر اساس ويژگي هاي فردی
دومين کنفرانس بين المللي توسعه روستايي
29 - 30 بهمن 1393.  
International 4.  الميرا خان محمدي و روح اله رضائي
بررسی  نقش و جایگاه فناوری اطلاعات  و ارتباطات در توسعه کشاورزی
دومين کنفرانس بين المللي توسعه روستايي
29 - 30 بهمن 1393.  
National 3.   روح اله رضائی و شيما زارعی
اهميت نقش زنان روستايي در تامين امنيت غذايي و معيشت پايدار خانوار
همايش ملي زن و توسعۀ پايدار روستايي، 23 مهر ماه 1393،
مشهد, 23 مهر 1393.  
International 2.  داوود امين فنک، روح اله رضائی و محمد بادسار
بررسی تاثیر مدیریت دانش بر توسعه کارآفرینی سازماني
اولين کنفرانس سالانه کارآفرینی و نوآوری استراتژیک، 4 آبان ماه 1393
تهران, 4 آبان 1393.  
International 1.  فاطمه مغانلو، روح اله رضائی و مهدی قهرمانی
تاثير ابعاد ساختار سازماني بر نوآوري سازماني در شرکت های خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی در استان زنجان
اولين کنفرانس سالانه کارآفرینی و نوآوری استراتژیک، 4 آبان ماه 1393
تهران, 4 آبان 1393.