خانه :: اساتید :: اخبار

Rohollah Rezaei

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
8 نفيسه صلاحي مقدم شهريور  1393ترويج و آموزش کشاورزي 1. بررسي رابطه بين مديريت دانش و عملکرد سازماني با تاکيد بر نقش ميانجي سرمايه اجتماعي در سازمان¬هاي جهاد کشاورزي استان البرز.   استاد راهنما
7 فاطمه مغانلو مهر  1393ترويج و آموزش کشاورزي 2. عوامل تاثيرگذار بر نوآوری سازمانی در شرکت¬های خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان زنجان.   استاد راهنما
6 داوود امين فنک مهر  1393ترويج و آموزش کشاورزي 3. بررسي عملکرد سازماني و تاثير يادگيري سازماني و گرايش کارآفرينانه بر آن (مورد مطالعه: سازمان جهاد کشاورزي استان آذربايجان غربي).   استاد راهنما
5 شيما زارعي شهريور  1393توسعه روستايي 4. بررسي تأثیر مؤلفه¬های سرمایه اجتماعی بر توانمندی زنان روستایی در شهرستان قروه.   استاد راهنما
4 ويدا محمديان سقين سرا شهريور  1397ترويج و آموزش کشاورزي عوامل تأثیر گذار بر رفتار حفاظت زیست محیطی روستاییان (مورد مطالعه: شهرستان تبریز)   استاد مشاور
3 رضوان مهني تير  1397ترويج و آموزش کشاورزي بررسی عوامل مؤثر بر رفتار حفاظت از آب توسط روستائیان در حوضه آبخیز هلیل رود شهرستان جیرفت   استاد مشاور
2 محمدمهدي گنج خانلو مرداد  1398ترويج و آموزش کشاورزي مدل يابي رفتار استفاده کشاورزان از روش هاي مديريت تلفيقي آفت مينوز گوجه فرنگي در استان زنجان   استاد راهنما
1 اکرم جوزي مرداد  1398ترويج و آموزش کشاورزي بررسي عوامل مؤثر بر امنيت غذايي روستاييان در شهرستان زنجان   استاد مشاور