خانه :: اساتید :: اخبار

Rohollah Rezaei

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

انتخاب به عنوان هیات علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، 1401

انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر رشته هاي کشاورزي در استان زنجان در هفته پژوهش در آذر ماه 1397.

انتخاب به عنوان پژوهشگر جوان برتر دانشگاه زنجان در هفته پژوهش در آذر ماه 1393.

انتخاب به عنوان پژوهشگر جوان برتر دانشگاه زنجان در هفته پژوهش در آذر ماه 1392.

انتخاب به عنوان پژوهشگر جوان برتر دانشگاه زنجان در هفته پژوهش در آذر ماه 1391.

کسب رتبه سه کنکور کارشناسي ارشد در سال 1382.

کسب رتبه يک در آزمون علمي دکتري در سال 1384.

کسب رتبه اول در هر سه مقطع تحصيلي کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتري.