خانه :: اساتید :: اخبار

Rohollah Rezaei

شرکت در کارگاههای آموزشی

1- دوره آموزشي کارآفريني (سطح پيشرفته)، دانشگاه شيراز، 1389. 2- دوره آموزشی نرم افزار LISREL (مدل سازي معادلات ساختاری)، دانشگاه صنعتي شريف، 1391. 3- دوره آموزشی نرم افزار AMOS (مدل سازي معادلات ساختاری)، دانشگاه زنجان، 1391.