خانه :: اساتید :: اخبار

Rohollah Rezaei

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. برنامه ريزي آموزشي و ترويجي، مديريت در ترويج کشاورزي، توسعه و ترويج فعاليـتهاي کشاورزي، مديريت پروژه، خود اشتغالي و کارآفريني