خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21892   بروزرسانی: 14-09-1397

Rahimeh Sepehri

Publications in Journals

  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
5.  مجید ملکی شیره جینیرحیمه سپهریعطااله ملکی
Effect of different concentrations of formic acid and oxalic acid on the control of Varroa mite (Varroa destructor) in Iranian honey bee (Apis mellifera meda) colonies
تاثیر غلظت¬های مختلف اسید اگزالیک و اسید فرمیک روی کنترل کنه واروآ (Varroa destructor) در کلنی¬های زنبورعسل ایرانی (Apis mellifera meda)
علوم دامی (پژوهش و سازندگی سابق) - وزارت جهاد کشاورزی شماره ۱۳۹ (1401/09/23صفحات ۱-۱۵ 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
4.  رحیمه سپهریصادق علیجانیجلیل شجاعمحمد طاهر هرکی نژاد نلیوانسیدعباس رافتمرضیه ابراهیمی
Single‑nucleotide polymorphism detecting of some candidate genes related to lipid metabolism in Booroola Merino‑Afshari sheep by Bayesian model averaging
شناسایی پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی در برخی ژنهای کاندیدای متابولیسم چربی در گوسفند افشاری- برولا مرینو با استفاده از روش بیزی
TROPICAL ANIMAL HEALTH AND PRODUCTION Issue 53 (2021-06-05PP. 342-356 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
3.  رحیمه سپهریمحمد طاهر هرکی نژاد نلیوانصادق علیجانیجلیل شجاععباس رافت
Single Nucleotide Polymorphism in part of GH Gene and its Association with Carcass Traits in Afshari and Afshari-Booroola Merino sheep
پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی بخشی از ژن GH و ارتباط آن با صفات لاشه در گوسفندان افشاری و افشاری-برولا مرینو
پژوهش های سلولی و ملکولی شماره 31 (1397/04/01صفحات 232-242 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
2.  رحیمه سپهریصادق علیجانیجلیل شجاعمحمد طاهر هرکی نژاد نلیوانعباس رافت
Identification of Single Nucleotide Polymorphism(s) in Part of LEP Gene and Investigation of their Effects on Carcass Traits in Afshari and Afshari×Booroola Merino Sheep
شناسایی چند شکلی تک نوکلئوتیدی بخشی از ژن LEP و ارتباط آن با صفات لاشه در گوسفندان افشاری و افشاری× برولامرینو
پژوهشهای علوم دامی ایران-دانشگاه فردوسی مشهد شماره 9 (1396/07/15صفحات 363-375 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
1.  رحیمه سپهریغلامحسین طهماسبیجلالی زنوز میر جمال
Estimating the number of sex alleles in honeybee colonies in central rejion of iran and its relationship with stored pollen, colony population and honey yeild
برآورد تعداد آللهای جنسی در توده زنبورعسل منطقه مرکزی ایران و رابطه آن با گرده ذخیره شده، میزان جمعیت و تولیدعسل
مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی - دانشگاه صنعتی اصفهان شماره ب41 (1386/07/01صفحات 321-332 


Presentations in Seminars & Conferences


بین‌المللی 16. زهره ترکمندیرحیمه سپهریعطااله رحیمی
بررسی صفت زمستانگذرانی ملکه¬های اصلاح شده زنبورعسل ایرانی در زنبورستان¬های بخش خصوصی استان کردستان
study of the overwintering trait of improved Iranian honey bee queens in the private apiaries of Kurdistan province
- انجمن علمی علوم دامی ایران, کرج, 2023-08-30 - 2023-08-31
بین‌المللی 15. حیدر زاهدی بنابرحیمه سپهریغلامحسین طهماسبی
بررسی هموزیگوتی آلل های جنسی در کلنی های نسل ۱۸ طرح اصلاح نژاد زنبور عسل ایرانی و تاثیر آن بر میزان عسل تولیدی و جمعیت کلنی
Investigation of sex allels homozygosity in 18th generation of Iranian honeybee (Apis mellifera meda) breeding project and its effect on colony population and honey yield
--- انجمن علمی زنبورعسل ایران, کرج, 2023-01-25 - 2023-01-26
بین‌المللی 14. حمیدرضا کرمیرحیمه سپهریغلامحسین طهماسبیمصطفی ملایی
بررسی تأثیر کنه کشی یک ترکیب بر پایه اسانسهای گیاهی و اسیداگزالیک در کنترل کنه واروا در کلنی های زنبور عسل ایرانی
Evaluation of the acaricidal effect of a compound based on plant essential oils and oxalic acid in controlling Varova mite in Iranian honey bee colonies
--- انجمن علمی زنبورعسل ایران, کرج, 2023-01-25 - 2023-01-26
بین‌المللی 13. رباب نوریرحیمه سپهریبهمن فرجمند
بررسی کیفیت نمونه¬های زهر زنبور عسل ایرانی در برخی مناطق کشور
Quality investigation of Iranian bee venom in some areas
--- انجمن علمی زنبورعسل ایران, کرج, 2023-01-25 - 2023-01-26
ملی معتبر 12. رحیمه سپهریعطااله رحیمیمجید ملکی شیره جینی
مطالعه تاثیر غلظتهای مختلف اسید فرمیک در کنترل کنه واروا (Varroa destructor) در کلنی های زنبورعسل ( Apis mellifera meda)
Effect of different concentrations of formic acid on the control of Varroa mite (Varroa destructor) in Iranian honey bee (Apis mellifera meda) colonies
= دانشگاه ارومیه, ارومیه, 2022-09-13 - 2022-09-14
ملی معتبر 11. مجید ملکی شیره جینیرحیمه سپهریعطااله رحیمی
تاثیر غلظت¬های مختلف اسید اگزالیک روی کنترل کنه واروآ (Varroa destractor) در کلنی¬های زنبورعسل (Apis mellifera meda)
Effect of different concentrations of oxalic acid on the control of Varroa mite (Varroa destructor) in honeybee (Apis mellifera meda) colonies
Iranian plant protection congress اتحادیه انجمن های علوم گیاهپزشکی ایران, تهران, 2022-09-03 - 2022-09-06
ملی معتبر 10. رحیمه سپهریمحمد طاهر هرکی نژاد نلیوانصادق علیجانی
شناسایی چندشکلی تک نوکلئوتیدی در برخی ژن¬های کاندیدای مؤثر بر صفات لاشه در گوسفندان افشاری و آمیخته¬های افشاری برولامرینو
Identification of single nucleotide polymorphism in some fat-related candidate genes in Afshari×Booroola Merino sheep
- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-01-24 - 2018-01-24
ملی معتبر 9. رحیمه سپهریصادق علیجانیجلیل شجاعمحمد طاهر هرکی نژاد نلیوانعباس رافت
شناسایی پلی مورفیسم نوکلئوتیدی ژن GH در گوسفند افشاری و آمیخته¬های افشاری-برولامرینو
Identification of GH gene polymorphism in Afshari and Afshari × Booroola Merino sheep
- دانشگاه کشاورزی , گرگان, 2015-12-23 - 2015-12-23
ملی معتبر 8. رحیمه سپهریمصطفی ملائیحمید امانلومحمدی نژاد حسن
تاثیر یک مکمل غإایی ویتامینی- معدنی بر میزان جمعیت نوزاد و بالغ کلنی های زنبورعسل (Apis mellifera L
Effect of mineral- vitamin supplement on brood and adult population in honeybee colonies (Apis Mellifera L.)
-- موسسه تحقیقات علوم دامی کشور, کرج, 2014-01-29 - 2014-01-30
ملی معتبر 7. معبود توحیدی نژادمصطفی ملائیقاسم معینیرحیمه سپهری
بررسی مزیت نسبی تولید عسل در استان زنجان با استفاده از هزینه منابع داخلی (DRC)
measuring the comparative advantage of manufactured honey in Zanjan: domestic resource cost
همایش ملی مدیریت سرمایه و استعدادهای کشاورزی در پرتو صنعت و تجارت دانشگاه زنجان, زنجان, 1391/08/10 - 1391/08/11
ملی معتبر 6. سعید حسین پورلطفعلی دولتیرحیمه سپهریمصطفی ملائی
بررسی کارایی چهار روش استخراج DNA از زنبور عسل
-
National Biotechnology Congress of Iran دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 2012-09-03 - 2012-09-05
ملی معتبر 5. مصطفی ملائیسید علی حسینیرحیمه سپهری
عدم تاثیر یک مکمل غذایی ویتامینی-معدنی بر غدد موم ساز زنبورعسل(Apis mellifera L.)
The lack of influence of a vitamin-mineral diatery supplement on wax glands of honey bee (Apis mellifera L.)
Iranian plant protection congress دانشگاه شیراز, شیراز, 2012-08-25 - 2012-08-28
ملی معتبر 4. مصطفی ملائیسجادی خشکرودی بهروزرحیمه سپهریمحمدباقر فرشینه عدل
مقایسه مرفولوژیکی زنبورعسل غرب ایران با توده های زنبورعسل برخی از مناطق ترکیه
A morphological comparison of honey bee(Apis mellifera L.) in the west of Iran with some regions of Turkey
-- مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشوربا همکاری انجمن, کرج, 2011-01-11 - 2011-01-12
ملی معتبر 3. مهین قدمائیمحمدباقر فرشینه عدلمرادپاشا اسکندری نسبمیرزایی حسینرحیمه سپهری
برآورد خصوصیت رفتار بهداشتی و تاثیر آن بر جمعیت و تولید عسل کلنی های زنبورعسل
Estimating the hygienic behavior of honeybee and its effect on population and honey production
-- مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور, کرج, 2007-11-21 - 2007-11-22
ملی معتبر 2. علی محبوبی قرخلومحمدباقر فرشینه عدلجلالی زنوز میر جمالکرامی عباسرحیمه سپهری
اثر سن لارو پیوندی و تغذیه دوران لاروی بر ویژگی های مورفولوژیکی ملکه ها
The study of the effect of grafting larvae age and larval period nutrition on morphological characteristics of queen
-- مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور, کرج, 2007-11-21 - 2007-11-22
ملی معتبر 1. رحیمه سپهریغلامحسین طهماسبیجلالی زنوز میر جمال
بررسی میزان هموزیگوتی آللهای جنسی در توده زنبورعسل منطقه مرکزی ایران و رابطه آن با میزان پرورش نوزادان نر و تولید عسل
A study of sex alleles homozygosity in central honeybee colonies of Iran andits relationship with drone rearing and honey yield.
Congress on Animal Science دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران, کرج, 2004-08-31 - 2004-09-02