خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22776   بروزرسانی: 21-03-1403

Rahimeh Sepehri

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

1-انجمن زنبورعسل ايران

2-انجمن علوم دامي

3- عضو هیات مدیره و دبیر انجمن زنبورعسل ایران1393-1390