خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22776   بروزرسانی: 21-03-1403

Rahimeh Sepehri
رحیمه سپهري
استادیار

پست الکترونيکی
sepehri_r@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/sepehri-rahimeh

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2234

فکس
   +98 (0) 24 3228 13202

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه علوم دامی،صندوق پستی 45195-313