خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21886   بروزرسانی: 14-09-1397

Rahimeh Sepehri

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. ژنتیک آماری (دکتری)2. ژنتیک جمعیت (کارشناسی ارشد)3. پرورش آبزیان (کارشناسی)4. روش تحقیق (کارشناسی ارشد)5. پرورش زنبورعسل (کارشناسی)6. طرح های آزمایشی در علوم دامی (کارشناسی)7. مبانی آمار و کاربرد آن در علوم دامی (کارشناسی)8. اصلاح دام (کارشناسی)