خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20724   بروزرسانی: 14-09-1397

Rahimeh Sepehri

مدیریت

-مدیر داخلی مجله فن آوری های نوین کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان از  1/7/1386به مدت دو سال2

(مدیر گروه پرورش زنبورعسل (11/1388- 20/4/1387