خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21886   بروزرسانی: 14-09-1397

Rahimeh Sepehri

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تبریز, ایران, علوم دامی- اصلاح دام , 1395-1390
عنوان رساله : شناسايي پلي مورفيسم نوكلئوتيدي برخی ژنهاي مرتبط با چربي و ارتباط آن ها با صفات لاشه در بره های افشاری و آمیخته های افشاری× برولا مرینو با استفاده از روش بیزی
زمینه رساله : اصلاح دام، گوسفند افشاری، چربی لاشه
استاد راهنما : دکتر صادق علیجانی، دکتر جلیل شجاع غیاث، دکتر محمدطاهر هرکی نژاد

کارشناسی ارشد : زنجان, ایران, ژنتیک و اصلاح دام , 1382-1380
عنوان پایان نامه : براورد تعداد آللهای جنسی در کلنی های زنبورعسل استانهای مرکزی ایران و رابطه آن با میزان جمعیت و تولید عسل
زمینه پایان نامه : ژنتیک و اصلاح نژاد زنبورعسل
استاد راهنما : دکتر غلامحسین طهماسبی-دکتر میرجمال جلالی زنوز

کارشناسی : دانشگاه زنجان, ایران, مهندسی کشاورزی- علوم دامی , 1377-1373
عنوان پایان نامه : زمستان گذرانی در زنبورعسل
زمینه پایان نامه : بیولوژی زنبورعسل
استاد راهنما : دکتر محمد عراقی