خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21886   بروزرسانی: 14-09-1397

Rahimeh Sepehri

شرکت در کارگاههای آموزشی

1-"مهارتهای تدریس پیشرفته(ویژه اعضای هیاُت علمی)".مدرس:دکتر فومنی.محل برگزاری: دانشگاه زنجان 26و25/3/1384

2- "آشنائی با روشهای جستجو در اینترنت و رزنت". دانشگاه زنجان.2و1/4/1384

3-"مهارتهای تدوین و انتشار مقاله های علمی-پژوهشی به زبان انگلیسی". مدرس: یزدان منصوریان .محل برگزاری: پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران. 6و7/9/1387.