خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18614   بروزرسانی: 14-07-1394

Majid Shahmoradi

Publications in Journals

National-ISC3.  زحمتكش، د.، ح. امانلو، و م. شاهمرادي
تأثير تنش سرمايي و گرمايي طي ماه هاي مختلف سال روي توان توليدي گاوهاي شيرده هلشتاين در استان زنجان
The effects of cold and heat stresses in different months of year on lactating Holstein cows in Zanjan province
پژوهشنامه علوم كشاورزي دانشكده كشاورزي دانشگاه گيلان  شماره 1 جلد 2 
National-ISC2.  شاهمرادي، م.، ح. امانلو، و ع. حق نظري
بررسي عوامل حذف گاوهاي شيري هلشتاين در گاوداري هاي صنعتي استان زنجان
  Investigation Of Culling Reasons In Holstein Commercial Dairy Herds In Zanjan Province
  مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی    . جلد پانزدهم، شماره چهارم  [Abstract  ]
National-ISC1.  شاهمرادي، م.، و غ.ر. قربانی
اثر كاشت زرانول برتوان پرواري و خصوصيات لاشه بره‌هاي نر و اخته نژاد‌قزل
Effects of Zeranol implantation on fattening performance and carcass characteristics of ram and wether Ghezel lambs
مجله علوم كشاورزي دانشگاه تهران  شماره 4 جلد 27   


Presentations in Seminars & Congress


National 8.  رضا خان احمدلو و مجید شاهمرادی
بررسی اندازه واحد¬های تولیدی و تخصیص بهینه عوامل تولید درگاوداری¬های صنعتي شیری
Study of farm size and allocation of resources in dairy farms
هشتمین همایش ملی یافته های کشاورزی
دانشگاه کردستان, سنندج-ایران, 23 - 24 ارديبهشت 1394.  [Abstract  ]
International 7. Majid SHAHMORADI1*, Fatin CEDDEN2, Hamid AMANLOU1, Ali REZAEI3 and Masoud ARABSHAHI3
Injection of hCG and GnRH after synchronization of Heatsynch and Selectsynch methods to increase the fertility of dairy cows
  V INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF LIVESTOCK PRODUCTION   “SUSTAINABLE LIVESTOCK PRODUCTION, BIOTECHNOLOGY AND FOOD SAFETY” SKOPJE,
  UNIVERSITY “Ss. CYRIL AND METHODIUS”   INSTITUTE OF ANIMAL SCIENCE SKOPJE - MACEDONIA     [Abstract ]
National 6. شاهمرادي، م.، ح. امانلو، ع. رضایی و م. عربشاهی
همزمان سازی فحلی به روش Heatsynchو Selectsynch در گاوهای شیری
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
دانشگاه زنجان  
National 5. امانلو، ح.، د. زحمتكش و م. شاهمرادي
تأثير افزايش دفعات دوشش در دوره تازه زا روي توان توليدي تليسه هاي هلشتاين
سومين كنگره علوم دامي كشور
شفاهی  
National 4. زحمتكش، د.، ح. امانلو، م. شاهمرادي، ر. رستم خاني و س. موسوي
تأثير تغييرات آب و هوايي طي ماه هاي مختلف سال روي توان توليدي گاوهاي شيرده در استان زنجان
سومين كنگره علوم دامي كشور
شفایی  
National 3. شاهمرادي، م.، ع. حق نظري و ح. امانلو
تعيين سرب و روي موجود در شير گاوهاي مناطق مختلف استان زنجان
اولین جشنواره شیر منطقه شمال کشور
پوستر  
National 2. قنبري، ص. ، م. اسكندري نسب، ر. عصفوري، م. شاهمرادي
فرصت ها وسودمندي ها ي حاصل از گسترش محصولات ژنتيك
اولين همايش ملي ايمني زيستي
شفاهی  
National 1. شاهمرادي، م. وغ. ر. قرباني
قراردادن زرانول واثر آن بر توان پرواري و خصوصيات لاشه بره هاي نراخته شده واخته نشده
Effects of Zeranol implantation on fattening performance and carcass characteristics of ram and wether Ghezel lambs
اولين سمينار پژوهشي گوسفند وبز كشور
موسسه تحقیقات حیدر آباد کرج