خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20443   بروزرسانی: 14-07-1394

Majid Shahmoradi

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
3.  پریسا حجازی چهارطاقرضا معصومیمجید شاهمرادیبهنام رستمیمهیار باقری نیا امیری
Evaluation of Reproductive Performance of Afshari Ewes with a Short Estrus Synchronization Program in Non Breeding Season
ارزیابی عملکرد تولیدمثلی میش‌های افشاری با استفاده از روشی کوتاه مدت در هم زمانی فحلی در خارج از فصل تولیدمثلی
پژوهشهای تولیدات دامی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری شماره 21 (1397/07/01صفحات 80-85 
  علمی-پژوهشی
معتبر
2.  مجید شاهمرادیحمید امانلوعلی حق نظری
Investiga tion of culling reasons in Holstein commercial dairy hecls in Zanjan province
بررسی عوامل حذف گاوهای شیری هلشتاین در گاوهای صنعتی استان زنجان
مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی - تخصصی شده دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان شماره 15 (1387/06/02صفحات 154-162 
  علمی-پژوهشی
سایر
1.  داود زحمتکش حقیقیحمید امانلومجید شاهمرادیرحمان رستمخانیسید سعید موسوی
The effects of cold and heat stresses in different months of year on lactating Holstein cows in Zanjan province
تأثیر تنش سرمایی و گرمایی طی ماه های مختلف سال روی توان تولیدی گاوهای شیرده هلشتاین در استان زنجان
پژوهشنامه علوم کشاورزی شماره 1 (1387/02/15صفحات 11-19 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 10. اطهره رجایی مقدممجید شاهمرادیرضا معصومی
اثر هورمون ملاتونین و دورهی نوری بر کیفیت اسپرم قوچ افشاری در خارج از فصل تولید مثل
Effects of melatonin and changes in photoperiod on semen charachteristics of Afshari rams out of the breeding season
Congress on Animal Science انجمن علوم دامی کشور, کرج, 2016-09-07 - 2016-09-08
ملی معتبر 9. پریسا حجازی چهارطاقمجید شاهمرادیرضا معصومی
بررسی امکان زایش خارج از فصل در میش نژاد افشاری
The Possibility of out season breeding in Afshari Ewes
Congress on Animal Science انجمن علوم دامی کشور, کرج, 2016-09-07 - 2016-09-08
ملی معتبر 8. منور کشاورزمولاییمجید شاهمرادی
بررسی روند تغییرات تولید مثل در گله های بزرگ گاوهای شیری هلشتاین ایران
Investigation of changes in Holstein dairy cows' reproduction in Iran
همایش ملی دام و طیور دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, گرگان, 1394/10/02 - 1394/10/02
ملی معتبر 7. منور کشاورزمولاییمجید شاهمرادی
بررسی ارتباط بین صفات تولیدی وتولید مثلی گله های بزرگ وکوچک گاو هلشتاین ایران
The relationship between productive and reproductive traits of Holstein cows
همایش ملی دام و طیور دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, گرگان, 1394/10/02 - 1394/10/02
ملی معتبر 6. رضا خان احمدلومجید شاهمرادی
بررسی اندازه واحد¬های تولیدی و تخصیص بهینه عوامل تولید درگاوداری¬های صنعتی شیری
Study of farm size and allocation of resources in dairy farms
همایش یافته های پژوهشی کشاورزی دانشگاه کردستان, سنندج, 1394/02/23 - 1394/02/24
ملی معتبر 5. زهرا خبریمجید شاهمرادیداود علیاری
ارزیابی اقتصادی واحد پرورش گوسفند (مطالعه موردی در دانشگاه زنجان)
Economic evaluations of a sheep production farmLa case study in university of zanjan
همایش ملی دام و طیور دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری, ساری, 1392/02/12 - 1392/02/12
بین‌المللی 4. مجید شاهمرادیفاتین جددنحمید امانلوعلی رضاییمسعود عربشاهی
-
INJECTION OF HCG AND GNRH AFTER SYNCHRONIZATION OF HEATSYNCH AND SELECTSYNCH METHODS TO INCREASE THE FERTILITY OF DAIRY COWS
International Symposium of Livestock Production مقدونیه, Macedonia, the Former Yugoslav Republic of, 2012-09-05 - 2012-09-07
ملی معتبر 3. مجید شاهمرادیحمید امانلوعلی رضاییمسعود عربلو
همزمان سازی فحلی به روش HEATSYNCH و Selectsynch در گاوهای شیری
-
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
ملی معتبر 2. داود زحمتکش حقیقیحمید امانلومجید شاهمرادیرحمان رستمخانیسید سعید موسوی
تاثیر تغییرات آب و هوایی طی ماه های مختلف سال روی توان تولیدی گاوهای شیرده در استان زنجان
-
Congress on Animal Science دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 2008-10-15 - 2008-10-16
ملی معتبر 1. حمید امانلوداود زحمتکش حقیقیمجید شاهمرادیعلی رضایی رودباری
تاثیر افزایش دفعات دوشش در دوره تازه زا روی توان تولیدی تلیسه های هلشتاین
-
Congress on Animal Science دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 2008-10-15 - 2008-10-16