خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20444   بروزرسانی: 14-07-1394

Majid Shahmoradi
مجيد شاهمرادي
استادیار

پست الکترونيکی
shahmoradi@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/shahmoradi-majid

فکس
   +98 (0) 24 3228 1

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده ---، گروه ---، اتاق -----، صندوق پستی 45195-313