خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20444   بروزرسانی: 14-07-1394

Majid Shahmoradi

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
کاربردhCG و GnRH جهت افزایش میزان باروری در گاوهای شیری   تير 1388فروردين  1389بنیادی و کاربردی
- تعیین طول زمان مطلوب دوره خشکی در گاوهای شيري هلشتاين. طرح پژوهشي 102 دانشگاه زنجان. 1387 .   مجريخرداد 1386خرداد  1387کاربردیکشت و صنعت خرمدره