خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20444   بروزرسانی: 14-07-1394

Majid Shahmoradi

شرکت در کارگاههای آموزشی

شركت در كارگاههاي آموزشي:

-          گذراندن دوره مبارزه با سل و بروسلوز در مؤسسه آموزشي كرج 1362.

-           شركت دركارگاه آموزشي نرم افزارهايspss  powerpoint , (دوره دوم). دانشگاه زنجان1382.

-          شركت دركارگاه آموزشي روش تحقيق . دانشگاه زنجان 1382.

-           شركت در كارگاه آموزشي آزمون هاي آماري در تحقيق. دانشگاه زنجان 1382.

-          شركت در كارگاه آموزشي آشنايي با نرم افزار spss. دانشگاه زنجان 1383.

-          شركت در كارگاه آموزشي مهارت های تدریس پیشرفته. دانشگاه زنجان . 1384 .