خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20444   بروزرسانی: 14-07-1394

Majid Shahmoradi

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
5 زهرا خبری شهريور  1392مدیریت دامپروری ارزیابی اقتصادی واحد پرورش گوسفند (مطالعه موردی در دانشگاه زنجان) 
[Abstract] 
استاد راهنما
4 رضا خان احمدلو مهر  1392مدیریت دامپروری بررسی اندازه واحد¬های تولیدی و تخصیص بهینه عوامل تولید درگاوداری¬های صنعتي شیری استان زنجان 
[Abstract] 
استاد راهنما
3 مهدی مختاریان اسفند  1392علوم دامی اثرات افزودن مکمل لاکتوپلاس پرواکتیو بر سلامت گاوهای هلشتاین در دوره انتقال 
[Abstract] 
استاد راهنما
2 منور کشاورز مولایی در حال انجامعلوم دامی- فیزیولوژی بررسی روندتغییرات تولید مثل در چند گله گاوشیری هلشتاین    استاد راهنما
1 پریسا حجازی چهارطاق در حال انجامعلوم دامی- فیزیولوژی بررسی امكان زايش خارج از فصل در میش نژاد افشاری   استاد راهنما