خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20443   بروزرسانی: 14-07-1394

Majid Shahmoradi

ساير فعاليتهاي پژوهشي

مقالات ترویجی:

- شاهمرادي، م. 1379. تغذيه گوساله‌هاي تازه خريداري شده. بولتن بقره شماره 12.

- شاهمرادي، م. 1379. بيماري دام‌هاي پرواري. بولتن بقره. شماره 14.

- شاهمرادي، م. 1379. تأثير جايگاه و محيط بر توان پرواري گوساله‌هاي گوشتي. بولتن بقره. شماره 15.

- شاهمرادي، م. 1379. خوراك دادن گوساله‌هاي در حال رشد. بولتن بقره. شماره 16.

- امانلو، ح.، م. شاهمرادي. 1379. دورنماي تغذيه طيور در قرن بيست ويكم. چكاوك. دوره نهم شماره 2.

- شاهمرادي، م. 1380. سيستم‌هاي تكميل كننده پروار. بولتن بقره. شماره 25.

- شاهمرادي، م.، ا. فلسفي. 1380. مديريت تخمير شكمبه با جيره‌هاي بر پايه جو با هدف ايجاد تعادل بين اسيدوز و توليد بالا. ماهنامه تازه‌هاي دامپروري و كشاورزي. شماره 16-15.

- امانلو، ح.، م. شاهمرادي. 1380. تدابير تغذيه‌اي راهي براي كاهش استرس طيور. چكاوك. دوره نهم شماره 3.

- شاهمرادي، م.، ا. فلسفي. 1381. كنترل ناهنجاري‌هاي بعد زايش از طريق اعمال روش‌هاي صحيح تغذيه‌اي. ماهنامه تازه‌هاي دامپروري و كشاورزي. شماره 21 و 22.

- شاهمرادي، م. 1381. كيست تخمداني در گاوهاي شيري. بولتن بقره. شماره 28.

- شاهمرادي، م.، ع. حق‌نظري. 1381. نقش تغذيه در توليد مثل گاوهاي شيري. ماهنامه تازه‌هاي دامپروري و كشاورزي شماره 25 و 26.

- شاهمرادي، م.، ا. فلسفي. 1381. تعادل كربوهيدرات‌ها براي اعمال مطلوب شكمبه. دامداران ايران. سال سوم، شماره 12.

- شاهمرادي، م.، ع. حق‌نظري. 1381. نقش تغذيه در توليد مثل گاوهاي شيري. بخش دوم. ماهنامه تازه‌هاي دامپروري و كشاورزي شماره 27 و 28.

- شاهمرادي، م.، ع. حق نظري. 1382. اثر متقابل تغذيه وتوليد مثل در گاوهاي شيري. تازه هاي كشاورزي. سال چهارم شماره 33و34.

- شاهمرادي، م.، ع . حق نظري. 1382. اثر متقابل تغذيه وتوليد مثل در گاوهاي شيري. تازه هاي كشاورزي.سال چهارم قسمت دوم شماره 35 و36 .

- حق نظري، ع.، م. شاهمرادي. 1383. دستكاري ژنتيكي انسان در قرن بيست ويكم. تازه هاي كشاورزي.سال پنجم شماره 41 و42.

 

همكار طرح تحقيقاتي:

ـ بررسي توان ژنتيكي دو صفتي گوسفندان افشاري ـ مجري دكتر مرادپاشا اسكندري‌نسب ـ دانشگاه زنجان 1378.

ـ تعيين و مقايسه ارزش غذايي يونجه سيلو شده و يونجه خشك‌ مجري مهندس‌اسكندر عسگري- دانشگاه زنجان- 1380.

- اصلاح وتوليد ارقام زراعي عدس براي منطقه زنجان- مجري دكتر علي حق نظري - دانشگاه زنجان- 1383.

- بررسي دامنه تغييرات درصد چربي شير در گاوداري هاي استان زنجان در فصول مختلف سال-مجري دكتر حميد امانلو- دانشگاه زنجان- 1385.

- مقایسه توان تولیدی وسلامت گاوهای شیرده در دفعات مختلف دوشش روزانه. طرح پژوهشي 102. مجري دكتر حميد امانلو- دانشگاه زنجان.1387 .

طرح‌هاي تحقيقاتي:

- اثر كاشت زر ا نول بر توان پرواري و خصوصيات لاشه بره‌هاي نر و اخته نژاد قزل ـ دانشگاه صنعتي اصفهان ـ 1371.

- بررسي علل حذف گاوهاي شيري در گاوداري‌هاي صنعتي استان زنجان ـ دانشگاه زنجان ـ 1387.

- تعيين سرب و روي موجود در شير گاوهاي مناطق مختلف استان زنجان ـ دانشگاه زنجان. 1383.

- تعیین طول زمان مطلوب دوره خشکی در گاوهای شيري هلشتاين. طرح پژوهشي 102 دانشگاه زنجان. 1387 .

- کاربرد hCG و GnRH جهت افزایش میزان باروری در گاوهای شیری 1390