خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27604   بروزرسانی: 19-11-1399

MohammadReza Yousefi

Publications in Journals

International ISI11.  Mehrdad Babazadeh, Kianoosh Karimi, Leila Taghiloo and Mohammad Reza Yousefi
Dynamical modeling of granular flow in inclined rotary drums
Engineering Research Express Vol. 2 (2020) . 
داخلي-غير ISC10.  محمد رضا یوسفی - محسن یاوری - مهدی ملکی کاکلر
افزایش راندمان دودکش های خورشیدی با استفاده از گازهای دودکش صنایع شیمیایی معدنی
Efficiency enhancement of solar chimney power plant by use of the exhaust gas from the furnace of Mining Industry
همایش ملی معدنکاری و صنایع معدنی سبز ایران دوره 2 (1398صفحات 1-7. 
داخلي-غير ISC9.  مهدی ملکی کاکلر - محسن یاوری - محمد رضا یوسفی
حذف زیستی – معدنی کربن دی اکسید از صنایع سیمان با هضم بی هوازی  
Biomineralazation of Carbon Dioxide From Cement Industries Through Anaerobic Digestion
همایش ملی معدنکاری و صنایع معدنی سبز ایران دوره 2 (1398صفحات 1-8. 
داخلي-غير ISC8.  مهدی ملکی کاکلر - محمد رضا یوسفی
Biogrout Production: Integration Potential and Research Challenges
کنفرانس بین المللی کاتالیست دوره 1 (1397صفحات 1-6. 
داخلي-غير ISC7.  مهدی ملکی کاکلر - محمد رضا یوسفی 
بهبود فعالیت آنزیمی باکتری های یورولوتیک در رسوب میکربی کربنات کلسیم مورد استفاده در بهسازی خاک
کنفرانس بین المللی کاتالیست دوره 1 (1397صفحات 1-9. 
داخلي-ISC6.  مدل اصلاح  شده حرکت مواد در استوانه های دوار
مدل اصلاح  شده حرکت مواد در استوانه های دوار
شیمی و مهندسی شیمی ایران دوره 35 (1395صفحات 111-123. 
National-ISC5.  ،سلمان موحدی رادمنصور شیروانی،محمد رضا یوسفی
مدل اصلاح شده حرکت مواد در استوانه هاي دوار
Modified material movement model in rotary cylinders
نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران شماره 111 (1396صفحات 123-15. 
International-ISC4.  M.R.Yousefi,M.Shirvani
Transient Material Accumulation in Rotary Drums
Universal Journal of Engineering Scince Issue 97 (2014P. 115 DOI: 1. 
International-ISC3.  M.R.Yousefi,M.Shirvani
Material Flow in Rotary Drums
International Journal of Engineering Issue 157 (2014P. 169 DOI: 1. 
International-ISI2.  Shirvani.M ,Yousefi.M.R, Khanof.M.H, Sedeghi.S
Sealing of Rotary Drums for Operation Condition under Pressurized Condition
Chemical Engineering Technology Issue 501 (2006P. 516 DOI: 1. 
International-ISI1.  Yousefi.Mohammad Reza,Shirvani.Mansour
Modeling of Bed Depth Profile of Materials in Rotary Drums via Support Vector Regression(SVR),Comparison with a Well - Structured Parametric Model 
Journal of Chemical Engineering of Japan Issue 1 (2014P. 11 DOI: 1. 


Presentations in Seminars & Congress


International 1. کیمیا فتوت _ لیلا خازینی _ محمدرضا یوسفی _ فاطمه جلالی
تولید متانول از طریق هیدروژناسیون دی اکسید کربن

هفتمین کنفرانس بین المللی شیمی و مهندسی شیمی  (IRCCE07)
 


تهران-ایران, 20 تير 1399.   [Abstract