خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29438   بروزرسانی: 19-11-1399

MohammadReza Yousefi

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
15.  مرتضی عیوضیفرزانه اسعدیسپیده اخباری فرمحمد رضا یوسفیمنصور شیروانیسید حسن هاشم آبادیآرش خلف رضایی
CFD simulation of a spiral-channel dust separator for removal of black powder from natural gas pipelines
شبیه سازی CFD جداکننده گرد و غبار با استفاده از کانال مارپیچی برای حذف پودر سیاه از خطوط انتقال گاز طبیعی
CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN Issue 199 (2023-11-15PP. 192-204 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
14.  هادی افسریمحمد رضا یوسفیمحمد سجادیمنصور شیروانی
Experimental and Numerical Study on the Integrated Solar Chimney System with Solar Still for Water Desalination
مطالعه تجربی و عددی سیستم ترکیبی دودکش خورشیدی با آب شیرین کن خورشیدی به منظور نمک زدایی آب
Energy Technology شماره DOI: 10.1002/ente.202300462 (1402/04/28صفحات 1-12 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
13.  سجاد عباسینسترن رازقیمحمد رضا یوسفی Beata PodkościelnaPatryk Oleszczuk
Microplastics identification in water by TGA–DSC Method: Maharloo Lake, Iran
شناسایی میکروپلاستیک ها در آب به روش TGA–DSC: دریاچه مهارلو، ایران
ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH Issue https://doi.org/10.1007/s11356 (2023-04-27PP. 1-11 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
12.  محمد جواد نعمت اللهیسجاد عباسیزهرا محمدیعلی نجم الدینساسان مروجمحمد رضا یوسفیSwennen RudyDuce RobertReichman Suzin mphilip.k hopke
Evaluation of the 13 May 2018 frontal dust storm in Shiraz: Stable isotopes signature, source apportionment, and conc entration of potentially toxic elements
ارزیابی طوفان گرد و غبار در 13 می 2018 در شیراز از نظر ایزوتوپ های پایدار ، منشایابی و غلظت بالقوه عناصر سمی
Aeolian Research Issue 58 (2022-10-15PP. 1-11 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
11.  رضا سید شریفیمهرزاد کشاورزی فردم شریفیMohamad Pauzi Zakariaمیثم رستگاری مهرسجاد عباسیkong yap chee محمد رضا یوسفیmuhsen magam SamiMasood NejatAbdullali sadegمحسن دلیری
Source apportionment and health risk assessment of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in the coastal ecosystem of the Brunei Bay, Brunei
منشایابی و ارزیابی خطر سلامتی هیدروکربن های چند حلقه ای آروماتیک(PAHs)در اکوسیستم ساحلی خلیج برونئی
MARINE POLLUTION BULLETIN Issue 181 (2022-08-15PP. 1-13 
  علمی-پژوهشی
Scopus
10.  محمد سجادیمنصور شیروانیمحمد رضا یوسفیهادی افسریلقمان رضاییمحمد قنادی
Day and night times performance improvement of the solar chimney by combining with the CSP system
بهبود عملکرد روز و شب دودکش خورشیدی در ترکیب با سیستم CSP
Applied Solar Energy Issue 57 (2022-03-17PP. 310-322 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
9.  کیمیا فتوتلیلا خازینییوسفعلی عابدینیمحمد رضا یوسفی
Investigation the concentration and health effects of heavy metals released from the industrial units of Naji Industrial Town
بررسی غلظت و اثرات بهداشتی فلزات سنگین منتشره از واحدهای صنعتی شهرک صنعتی ناجی
علوم محیطی - دانشگاه شهید بهشتی شماره 1 (1400/12/25صفحات 1-22 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
8.  کوشا اکبریعباس غایب لومحمد رضا یوسفی
Identification of Coating Thickness in Cement Rotary Kiln
شناسایی ضخامت کوتینگ کوره دوار سیمان
IRANIAN JOURNAL OF CHEMISTRY & CHEMICAL ENGINEERING-INTERNATIONAL ENGLISH EDITION Issue 10.30492/ijcce.2021.131568.424 (2021-07-05P. 1 
  علمی-پژوهشی
Scopus
7.  مهرداد بابازادهکیانوش کریمیلیلا تقیلومحمد رضا یوسفی
Dynamical modeling of granular flow in inclined rotary drums
مدلسازی دینامیکی کوره دوار
Engineering Research Expres Issue 2 (2020-06-10PP. 1-14 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین
6.  مهدی ملکی کاکلرمحسن یاوریمحمد رضا یوسفیامیر نیمتاج
The Influential Factors in the Effectiveness of Microbial Induced Carbonate Precipitation (MICP) for Soil Consolidation
عوامل تأثیرگذار در کارایی رسوب میکروبی کربنات (MICP) برای مقاوم سازی خاک
Journal of Human Environment and Health Promotion Issue 6 (2020-02-26PP. 40-46 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
5.  محمد رضا یوسفیمنصور شیروانیسلمان موحدی راد
Modified model of material movement in rotary drums
مدل اصلاح شده حرکت مواد در استوانه های دوار
شیمی و مهندسی شیمی ایران شماره 35 (1395/07/05صفحات 111-123 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
4.  محمد رضا یوسفیمنصور شیروانی
Modeling of Bed Depth Profile of Materials in Rotary Drums via Support Vector Regression(SVR),Comparison with a Well - Structured Parametric Model
مدل سازی ارتفاع بستر موادبا استفاده از روش رگراسیون بردار پشتیبان-مقایسه با یک مدل پارامتریک مناسب
JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING OF JAPAN Issue 48 (2015-09-26PP. 721-729 

3.  محمد رضا یوسفیمنصور شیروانی
Transient Material Accumulation in Rotary Drums
تجمع گذرای مواد در کوره های دوار
Universal Journal of Engineering Science Issue 2(5) (2014-08-27PP. 97-115 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
2.  محمد رضا یوسفیمنصور شیروانی
Material Flow in Rotary Drums
حرکت مواد در استوانه های دوار(در حالت ناپایا)
International Journal Of Engineering Issue 27 (2014-06-19PP. 829-838 

1.  منصور شیروانیسپهر صدیقیمحمد حسن خان افمحمد رضا یوسفی
Sealing of Rotary Drums for Operation Condition under Pressurized Condition
آب بندی استوانه های دوار در شرایط عملیاتی تحت فشار
CHEMICAL ENGINEERING & TECHNOLOGY Issue 29 (2006-09-23PP. 1502-1508 


Presentations in Seminars & Conferences


بین‌المللی 10. کیمیا فتوتلیلا خازینییوسفعلی عابدینیمحمد رضا یوسفی
بررسی مد لها ی پراکندگی جهت ارزیابی آلاینده ها ی هوای شهری (مطالعه موردی شهر زنجان )
Investigation of Dispersion Models for Evaluation of Urban Air Pollutants (Case Study of Zanjan)
- مرکز راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار،موسسه آموزش عالی مهر اروند, تهران, 2021-06-17 - 2021-06-19
بین‌المللی 9. کیمیا فتوتمحمد رضا یوسفی
ارزیابی و بهبود سیستم جرقه زنی نیروگاهی با تأکید بر نقش عملکرد عایق الکتریکی(مطالعه موردی: نیروگاه گازی سلطانیه)
Evaluation and improvement of power plant ignition system with emphasis on the role of electrical insulation performance(Case study: Soltanieh gas power plant)
- مرکز راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار،موسسه آموزش عالی مهر اروند, تهران, 2021-06-17 - 2021-06-18
ملی معتبر 8. کیمیا فتوتلیلا خازینییوسفعلی عابدینیمحمد رضا یوسفی
شناسای ی فلزات سنگین منتشره از واحدهای ریخته گری مس و آلیاژهای آن(مطالعه موردی شهر زنجا ن، زمستان 1399 )
Identification of heavy metals emitted from copper casting units and its alloys (Case study of Zanjan, winter 1399)
-- دبیرخانه دائمی کنفرانس شیمی و نانو شیمی, تهران, 2021-05-15 - 2021-05-18
بین‌المللی 7. کیمیا فتوتلیلا خازینیمحمد رضا یوسفیفاطمه جلالی
تولید متانول از طریق هیدروژناسیون دی اکسید کربن
production of Methanol through hydrogenation of carbon dioxide
-- دبیرخانه ملی همایش, تهران, 2020-06-21 - 2020-06-29
ملی معتبر 6. محمد رضا یوسفیمحسن یاوریمهدی ملکی کاکلر
افزایش راندمان دودکش های خورشیدی با استفاده از گازهای دودکش صنایع شیمیایی معدنی
Efficiency enhancement of solar chimney power plant by use of the exhaust gas from the furnace of Mining Industry
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2019-12-18 - 2019-12-18
ملی معتبر 5. مهدی ملکی کاکلرمحسن یاوریمحمد رضا یوسفی
حذف زیستی – معدنی کربن دی اکسید از صنایع سیمان با هضم بی هوازی
Biomineralazation of Carbon Dioxide From Cement Industries Through Anaerobic Digestion
--  گروه مهندسی معدن دانشگاه زنجان, زنجان, 2019-12-18 - 2019-12-18
ملی معتبر 4. مهدی ملکی کاکلرمحمد رضا یوسفی
-
Biogrout Production: Integration Potential and Research Challenges
International Catalysis Conference دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-09-01 - 2018-09-02
ملی معتبر 3. مهدی ملکی کاکلرمحمد رضا یوسفی
بهبود فعالیت آنزیمی باکتری های یورولوتیک در رسوب میکربی کربنات کلسیم مورد استفاده در بهسازی خاک
.
International Catalysis Conference دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-09-01 - 2018-09-02
ملی معتبر 2. محمد رضا یوسفیمنصور شیروانیمحسن یاوری
مدل سازی حرکت مواد در کوره های دوار سیمان در شرایط گرفتگی
mODELING THE DYNAMICS OF MATERIAL FLOW IN CAMENT ROTOTY KILNS UNDER CLOGGING CONDITION
--- دانشگاه رازی, کرمانشاه, 2010-01-25 - 2010-01-28
ملی معتبر 1. منصور شیروانیمحمد رضا یوسفیغلامرضا باغمیشه
روشی جدید در توسعه وکنترل آب بندی استوانه های دوار
A New Method for Improvement and Controllin the Sealing of Rotary Drums
--- دانشگاه علم و صنعت ایران, تهران, 2004-11-23 - 2004-11-25