خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29930   بروزرسانی: 19-11-1399

MohammadReza Yousefi
محمدرضا یوسفی
استادیار

پست الکترونيکی
m_r_yousefi@znu.ac.ir      r_y_151@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/yousefi-mohammadreza

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4342

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی ، گروه مهندسی شیمی، اتاق 19،صندوق پستی 313