خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29900   بروزرسانی: 19-11-1399

MohammadReza Yousefi

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
ساخت چهار ست از دستگاه یونیورسال (آزمایشگاه کنترل فرایندها)   مجري 1397  1399دانشگاه زنجان
ساخت دستگاه بررسی دینامک حرکت مواد در استوانه های دوار در شرایط گرفتگی   همكارارديبهشت 1397مهر  1397شرکت سیمان خمسه زنجان