خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:30098   بروزرسانی: 19-11-1399

MohammadReza Yousefi

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

1-انجمن مهندسی شیمی ایران

 2-انجمن استاندارد ایران

3-  شورای راهبردی مدیریت سبز دانشگاه