خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:38792   بروزرسانی: 03-02-1403

Hossein Asakereh

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه اصفهان, ایران, اقلیم شناسی , 1380-1374
عنوان رساله : تجزیه و تحلیل آماری - اقلیمی سری های زمانی دما در ایران
زمینه رساله : تغییر اقلیم - تحلیل سری زمانی- آماردر اقلیم
استاد راهنما : دکتر محمدرضا کاویانی- دکتر هوشنگ قائمی

کارشناسی ارشد : دانشگاه اصفهان, ایران, هیدرواقلیم , 1374-1372
عنوان پایان نامه : پتانسیل های هیدرواقلیمی شادگان و نقش آنها در توسعه کشت خرما
زمینه پایان نامه : اقلیم شناسی کشاورزی- هیدرواقلیم- آبیاری
استاد راهنما : دکتر محمدرضا کاویانی

کارشناسی : دانشگاه سیستان و بلوچستان, ایران, دبیری جغرافیا , 1372-1369
عنوان پایان نامه : -
زمینه پایان نامه : -
استاد راهنما : -