خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:38669   بروزرسانی: 03-02-1403

Hossein Asakereh

مدیریت

 

       مدیرآموزش دوره های شبانه و نیمه حضوری دانشگاه زنجان

         مدیر گروه جغرافیای دانشگاه زنجان

        معاون پژوهشی دانشکده علوم انسانی

        عضو کمیسیون تخصصی علوم انسانی هیأت ممیزه دانشگاه زنجان

        نماینده ریاست دانشگاه زنجان در شورای آموزشی دانشگاه

        عضو کمیته اجرایی جذب دانشگاه زنجان

        عضو هیات ممیزه دانشگاه زنجان

        دبیر هیات اجرایی جذب دانشگاه زنجان

نماینده ریاست دانشگاه زنجان در شورای آموزشی دانشگاه (دور دوم انتصاب)

        عضو کمیسیون تخصصی علوم انسانی هیأت ممیزه دانشگاه زنجان (دور دوم انتصاب)

        عضو هیات ممیزه دانشگاه زنجان (دور دوم انتصاب)

عضو کمیسیون تخصصی علوم انسانی هیأت ممیزه دانشگاه زنجان (دور سوم انتصاب)

        عضو هیات ممیزه دانشگاه زنجان (دور سوم انتصاب)

        عضو هیات ممیزه دانشگاه زنجان (دور چهارم انتصاب)

عضو کمیسیون تخصصی علوم انسانی هیأت ممیزه دانشگاه زنجان (دور چهارم انتصاب)