خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:32936   بروزرسانی: 04-04-1401

Hossein Asakereh

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. طبقه بندی آب و هوايي2. آب و هواشناسي دینامیک3. تغييرات آب و هوايي4. مدل سازی آب و هوايي5. کاربرد آمار در آب و هوا شناسی