خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:38705   بروزرسانی: 03-02-1403

Hossein Asakereh

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
واکاوی تغییرات رابط بارش - رواناب در بستر تحولات آب و هوایی و چشم انداز آن در سده‌ی آتی مطالعه موردی حوضه زاینده‌رود   مجريتير 1399در دست اجراشرکت آب منطقه ای اصفهان
کاربرد سناریوهای آب و هوایی در شبیه سازی الگوهای همدیدی اثرگذار بر آب و هوای ایران طی سده آینده   مجريآذر 1399در دست اجرادانشجوی پسادکتری
مطالعات تدوین برنامه آمایش استان زنجان سال 96   همكارآبان 1396خرداد  1400سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان
تغییرات طول دوره خشک سال در ایران زمین 
[  خلاصه طرح] 
مجريمهر 1396آذر  1397دانشگاه زنجان
تحلیل همدید روزهای سرد ایران   مجرياسفند 1394دي  1395کاربردیدانشگاه زنجان
واکاوی همدید الگوهای جوی همراه با بارشهای سیل زا در حوزه بازیافت   مجريشهريور 1393ارديبهشت  1395شرکت آب منطقه ای اصفهان
احتمال تواتر و تداوم روزهای تر و خشک در استان قزوین   مجريفروردين 1390اسفند  1394شرکت آب منطقه ای قزوین
تحلیلی آماری بر دمای فرین بالا در اقلیم ایران   مجرياسفند 1392دي  1393دانشگاه زنجان
احتمال شرطی حالات بارش به شرط حالات دمایی در ایران   مجريآبان 1391شهريور  1392دانشگاه زنجان
تغییرات زمانی مکانی بارش شمال غرب ایران   مجريخرداد 1390مرداد  1391دانشگاه زنجان
احتمال وقوع و تداوم روزهای تر و خشک در استان همدان   مجريدي 1388دي  1389کاربردیشرکت سهامی آب منطقه ای همدان
روند دما- بارش های فرین استان هرمزگان   مجريدي 1388دي  1389کاربردیشرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان
تحلیل آماری روند بارش های فرین شهر زنجان   مجريبهمن 1388بهمن  1389کاربردیدانشگاه زنجان
تحلیل احتمال تواتر یخبندان‌های زودرس در زنجان   مجريآبان 1386خرداد  1388دانشگاه زنجان
تعیین ایستگاه های سینوپتیکی معرف تغییرات سیستم های باران زا در ایران زمین   مجريارديبهشت 1384ارديبهشت  1388کاربردیسازمان هواشناسی کل کشور
تحلیل احتمال تواتر یخبندان های زودرس و دیررس در زنجان    مجريآذر 1386خرداد  1388کاربردیدانشگاه زنجان
تغییرات زمانی و مکانی بارش ایران زمین طی دهه های اخیر    مجرياسفند 1384فروردين  1385کاربردیدانشگاه زنجان
تحلیل آماری بر تغییرات میانگین سالانه دمای شهر زنجان طی دهه های اخیر   مجريبهمن 1381بهمن  1382کاربردیدانشگاه زنجان