خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28251   بروزرسانی: 28-10-1402

Ramin Doostmohammadi

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تهران, ایران, مهندسی معدن (مکانیک سنگ) , 1387-1382
عنوان رساله : مدلسازی رفتار تورمی سیکلیک گلسنگ
زمینه رساله : مکانیک سنگ
استاد راهنما : دکتر مهدی موسوی

کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران, ایران, مهندسی معدن (استخراج) , 1378-1376
عنوان پایان نامه : تحلیل پایداری و طراحی نگهداری تونلهای انتقال آب سد گتوند علیا
زمینه پایان نامه : مکانیک سنگ
استاد راهنما : دکتر احمد جعفری

کارشناسی : دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره), ایران, مهندسی معدن (استخراج) , 1376-1372
عنوان پایان نامه : تحلیل پایداری، طراحی نگهداری، تهویه و روشنایی تونل دسترسی سد تهم زنجان
زمینه پایان نامه : استخراج و مکانیک سنگ
استاد راهنما : دکتر بیژن ملکی