خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28251   بروزرسانی: 28-10-1402

Ramin Doostmohammadi

مدیریت

مدیر گروه مهندسی معدن از بهمن ماه سال 1389 تا اردیبهشت ماه 1394

مدیر امور پژوهشی دانشگاه از تیرماه 1394 تا تیرماه 1396

رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه از آبان ماه 1397 تا دی ماه 1399