خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23216   بروزرسانی: 15-05-1401

Ali Ganjloo

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه پوترا مالزی, مالزی, تکنولوژی مواد غذایی , 1390-1385
عنوان رساله : Effects of Thermal and Non-thermal Treatments on kinetics of Mass Transfer and Selected Quality Attributes During Osmotic Dehydration of Seedless Guava (Psidium Guava L.)
زمینه رساله : تکنولوژی مواد غذایی و مدلسازی ریاضی فرایند

دکترا :

کارشناسی ارشد : فردوسی مشهد, ایران, علوم و صنایع غذایی , 1384-1382
عنوان پایان نامه : بررسی عوامل موثر بر فرآوری طالبی و خربزه به روش خشک کردن اسمزی
زمینه پایان نامه : تکنولوژی مواد غذایی
استاد راهنما : دکتر فخری شهیدی

کارشناسی : دانشگاه ارومیه, ایران, علوم و صنایع غذایی , 1382-1378