خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23051   بروزرسانی: 11-03-1401

Ali Ganjloo

مدیریت

مدیر گروه علوم و صنایع غذایی از تاریخ 1392/11/13 تا 1394/11/13

نماینده گروه علوم و صنایع غذایی در شورای ایمنی دانشکده کشاورزی