خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:11001   بروزرسانی: 14-05-1399

Akbar Hassani

سوابق تحصیلی


دکترا : تربیت مدرس تهران, ایران, علوم خاک , 1392-1389

کارشناسی ارشد : تربیت مدرس تهران, ایران, علوم خاک , 1387-1384

کارشناسی : شهید چمران اهواز, ایران, خاکشناسی , 1384-1380