خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:11001   بروزرسانی: 14-05-1399

Akbar Hassani

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. خاکشناسی عمومی2. تغذیه گیاه و حاصلخیزی خاک3. میکروبیولوژی خاک4. تکنولوژی تهیه کودهای شیمیایی، آلی و زیستی5. کیفیت آب در کشاورزی6. روابط زیستی خاک و گیاه