خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:12563   بروزرسانی: 14-05-1399

Akbar Hassani

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: دکترا
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
1 زهره روحی ویشکایی آبان  1398باغبانی تاثير برگ پاشي كودهاي كمپلكس شده آلي و شيميايي (نيتروژن، پتاسيم و بور) بر گلدهی، تشکیل میوه و خواص کمی و کیفی روغن زیتون رقم زرد   استاد مشاور

مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
17 مریم اعتمادیان تير  1396بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک تاثیر کاربرد اسیدهای آلی و معدنی بر برخی ویژگی¬های بیولوژیکی خاک¬های آهکی و عملکرد ذرت   استاد راهنما
16 فاروق سرکار شهريور  1396باغبانی - میوه کاری اثر محلول پاشی متیل جاسمونات و اسید فولویک بر ویژگیهای بیوشیمیایی و آنتی اکسیدانی آلبالو رقم گیسی   استاد مشاور
15 حمید خطیبی بهمن  1397بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک تاثیر کنسرسیوم¬های میکروبی مختلف بر تجزیه پسمانده¬های کشاورزی و شهری   استاد راهنما
14 آی سان صمدی آذر  1397بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک تأثیر کاربرد کود زیستی حل کننده پتاسیم بر رشد و عملکرد بیولوژیکی ذرت و تربچه قرمز تحت تنش خشکی    استاد راهنما
13 نادیا امامی مهر  1397بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک تاثیر کود زیستی بر میزان کربن آلی تولید شده، ترکیب شیمیایی چمن، انتشار گاز N2O و برخی ویژگی¬های فیزیکوشیمیایی خاک   استاد راهنما
12 محسن مظفری شهريور  1397باغبانی تاثیر محلول پاشی قبل از برداشت اسید فولویک و سلنیوم بر کیفیت و خواص آنتی اکسیدانی انگور فخری   استاد مشاور
11 سمانه بدرلو شهريور  1397بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک تاثیر ورمی کمپوست و ازتوباکترکروکوم بر رشد گیاه ذرت و جذب روی در خاک های آلوده به روی   استاد مشاور
10 مهسا محمدزاده شهريور  1397علوم محیط زیست بررسی تاثیر نوع فرآیند تولید کمپوست بر مقدار آنتی¬بیوتیک¬های سیپروفلوکساسین و انروفلوکساسین در کمپوست کود مرغی و تاثیر آن بر برخی باکتری¬های مفید خاک¬   استاد راهنما
9 جواد علی پناه یکتا مهر  1397بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک امکان سنجی بهبود ویژگی های بیولوژیکی خاکهای سدیمی با استفاده از بیوچار گچ و سولفات آمونیوم   استاد مشاور
8 فرهاد عزیزی اسفند  1397علوم باغبانی تاثير محلول پاشي قبل از برداشت تركيبات كلسيمي بر كيفيت و خواص آنتي اكسيداني ميوه گلابي رقم درگزي   استاد مشاور
7 شبنم یعقوبی فر بهمن  1397علوم باغبانی بررسی خصوصیات کیفی و بیوشیمیایی چند ژنوتیپ فندق ایرانی و وارداتی در منطقه رودسر1397   استاد مشاور
6 مریم شکوری آبان  1397علوم و مهندسی خاک تاثیر نانو، میکرو و فرو سیلیس پوشش‌دار شده با کیتوسان بر فراهمی سرب در یک خاک آلوده   استاد مشاور
5 حکیمه بیگدلو بهمن  1398علوم باغبانی اثر کاربرد اسید هیومیک، اسید فولویک و عصاره جلبک دریایی بر تحمل به شوری گل همیشه بهار   استاد مشاور
4 حسین سادات بهمن  1398علوم باغبانی اثر باکتری محرک رشد سودوموناس بر تحمل به شوری گیاه همیشه بهار در شرایط گلخانه   استاد مشاور
3 مهری ابوالجسنی بهمن  1398بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک اثر آنتی¬بیوتیک انروفلوکساسین بر تجزیه کود مرغی در شرایط هوازی و بی-هوازی¬ و تاثیر آن بر جمعیت میکروارگانیسم¬های خاک   استاد راهنما
2 سپیده محتشمی شکوهی بهمن  1398علوم و مهندسی خاک بررسی پراکنش مکانی برخی ویژگی¬های کیفی بخشی از خاک¬های زراعی منطقه کهریزک شهرستان تهران با استفاده از زمین آمار   استاد راهنما
1 نیلوفر میرزابابایی دي  1398بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک تاثیر اوره و هیدروکسید پتاسیم بر برخی فعالیت¬های میکروبی پسمانده¬های کشاورزی و شهری در حال تجزیه   استاد راهنما