خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:11003   بروزرسانی: 14-05-1399

Akbar Hassani

علایق پژوهشی

 بیولوژی و حاصلخیزی خاک

فناوری تهیه کودهای آلی

فناوری تهیه کودهای زیستی

روابط زیستی خاک و گیاه

;کشاورزی و حفظ محیط زیست