خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:12960   بروزرسانی: 22-08-1402

Akbar Hassani

علایق پژوهشی

 بیولوژی و حاصلخیزی خاک

فناوری تهیه کودهای آلی

فناوری تهیه کودهای زیستی

روابط زیستی خاک و گیاه

;کشاورزی و حفظ محیط زیست