خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:14334   بروزرسانی: 22-08-1402

Akbar Hassani
اکبر حسنی
استادیار

پست الکترونيکی
AKBAR.HASSANI@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/hassani-akbar

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2800

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، ساختمان شماره 2 طبقه دوم اتاق 48 کد پستی 38791-45371