خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:36835   بروزرسانی: 14-10-1402

Ramin Kiamehr

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه صنعتی سلطنتی استکهلم، سوئد (Royal Institute of Technology- KTH), سوئد, مهندسی نقشه برداری - ژئودزی , 81-85
عنوان رساله : Precise Gravimetric Geoid Model for Iran Based on GRACE and SRTM Data and the Least-Squares Modification of Stokes’ Formula: with Some Geodynamic Interpretations
زمینه رساله : Geoid and Geodynamics of Iran
استاد راهنما : Prof. Lars Sjöberg

کارشناسی ارشد : دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران، ایران, ایران, مهندسی عمران- نقشه برداری- ژئودزی , 1375-1370
عنوان پایان نامه : Testing the Iranian Gravimetric Geoid
زمینه پایان نامه : ارزیابی ژئوئید جاذبی و ترازیابی با GPS
استاد راهنما : Prof. Petr Vaníček, University of New Brunswick Canada

کارشناسی : دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران، , ایران, مهندسی عمران- نقشه برداری , 1370-1365