خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:35126   بروزرسانی: 12-09-1401

Ramin Kiamehr

ساير فعاليتهاي پژوهشي

دبیر علمی اولین همایش ملی فناوری های نوین در علوم جغرافیایی، داشنگاه زنجان