خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:36835   بروزرسانی: 14-10-1402

Ramin Kiamehr

ساير فعاليتهاي پژوهشي

دبیر علمی اولین همایش ملی فناوری های نوین در علوم جغرافیایی، داشنگاه زنجان