خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:36858   بروزرسانی: 14-10-1402

Ramin Kiamehr

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
9 سامان مظفری، علی آقاجان لو ارديبهشت  1385مهندسی عمران - نقشه برداری آنالیز استرین شبکه ژئودینامیک زنجان  
8 ماریه یوسفی ارديبهشت  1386مهندسی عمران - نقشه برداری تعیین مدل ژئوئید هندسی ایران  
7 حامد ناصری جورشری ارديبهشت  1386مهندسی عمران - نقشه برداری آیا بیضوی WGS84 بهترین بیضوی برای ایران است؟  
6 سید زاهدحیدرزاده خرداد  1387مهندسی عمران - نقشه برداری کاربرد اسکنرهای لیزری تهیه نقشه های توپوگرافی  
5 علی توسلمند آذر  1387مهندسی عمران - نقشه برداری شبکه ژئودینامیک ایران  
4 پیمان شبستانی دي  1387مهندسی عمران - نقشه برداری مقایسه ژئوئید با ژئوئیدEGM96 آستروژئودتیک در ایران  
3 فرشته طاهرخانی ارديبهشت  1387مهندسی عمران - نقشه برداری تعیین بهترین مدل جهانی ژئوئید برای ایران از طریق مقایسه مدل های GRACE و 96 EGMاز طریق مشاهدات ترازیابی و GPS  
2 شیرسوار و حجازی ارديبهشت  1387مهندسی عمران - نقشه برداری محاسبه SST در خلیج فارس با استفاده از آلتیمتری ماهواره ای  
1 علیرضا ثبوتی شهريور  1390نقشه برداری تعیین مولفه های زاویه انحراف قائم از داده های ترازیابی و GPS