خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29429   بروزرسانی: 24-11-1401

Ali Mohammadian Mosammam

سوابق تحصیلی


دکترا : لیدز, انگلستان, آمار , 1387-1383
عنوان رساله : روشهای آماری نوین برای اسپلاین ها و مدلسازی فضایی-زمانی
زمینه رساله : آمار فضایی-زمانی،
استاد راهنما : پروفسور جان کنت

کارشناسی ارشد : تربیت مدرس, ایران, آمار , 1380-1378
عنوان پایان نامه : روشهای شناسایی داده های دورافتاده فضایی
زمینه پایان نامه : داده های فضایی
استاد راهنما : دکتر محسن محمدزاده

کارشناسی : علامه طباطبایی, ایران, آمار , 1378-1374