خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29179   بروزرسانی: 24-11-1401

Ali Mohammadian Mosammam
علی محمدیان مصمم
دانشیار

پست الکترونيکی
a.m.mosammam at znu.ac.ir      a.m.mosammam at gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/mohammadian-ali

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4081

فکس
   +98 (0) 24 3228 4127

آدرس 
زنجان، دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه آمار،ص پ-45195 313