خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29429   بروزرسانی: 24-11-1401

Ali Mohammadian Mosammam

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

The International Environmetrics Society(TIES)

Bernoulli Society

انجمن آمار ایران

کمیته تخصصی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی