خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29429   بروزرسانی: 24-11-1401

Ali Mohammadian Mosammam

مدیریت

مدیر گروه آمار 1391--1395

مدیر گروه آمار 1401--حال