خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29429   بروزرسانی: 24-11-1401

Ali Mohammadian Mosammam

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: دکترا
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
1 علی شهنواز آبان  1398آمار تحلیل شبه طیفی داده های فضایی زمانی   استاد راهنما

مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
15 نسیم غلامی شهريور  1390ریاضی کاربردی هسته معین مثبت شرطی و کاربردهای آن    استاد راهنما
14 ملیحه عباسی مهر  1392آمار كاربرد مدلهاي جمعي تعميم يافته در داده هاي فضايي- زماني   استاد راهنما
13 یاسر محمدی آبان  1392آمار صافی رتبه ثابت برای مجموعه داده های بزرگ فضایی-زمانی   استاد راهنما
12 نجمه اكبري مهر  1392آمار رهيافت بيزي براي مدلهاي نوسانات تصادفي   استاد مشاور
11 امیر اذربادكان بهمن  1392آمار رابطه ي بين صافي كالمن و رگرسيون فرآيند گاوسي فضايي - زماني   استاد راهنما
10 اكبر حسن زاده دي  1392آمار يك روش درستنمايي تركيبي براي برآورد كواريانس فضايي- زماني   استاد راهنما
9 الميرا كتانچي خياوي بهمن  1392بیوتکنولوژی مطالعه و شناسايي نواحي پاليندرومي در ژنوم برنج به روش in silico و اعتبارسنجي برخي از آغازگرهای مبتنی بر آنها جهت تجزیه های ژنتیکی   استاد راهنما
8 امیرموسوی دیجوجین اسفند  1393آمار برازش های نیرومند برای مدل های جمعی تعمیم یافته   استاد راهنما
7 رقیه فرج زاده قشلاقی اسفند  1393آمار برآوردگرهای نوع-M برای مدل های جمعی تعمیم یافته   استاد راهنما
6 سروه محمدی شهريور  1393آمار درستنمایی ترکیبی بلوکی برای داده های فضایی   استاد راهنما
5 توران غیبی شهريور  1393آمار برآورد تابع کواریانس برای مجموعه داده های بزرگ با استفاده از روش درستنمایی ترکیبی وزنی    استاد راهنما
4 وحید ابراهیمی شهريور  1393آمار ویژگی های برآوردگر ماکزیمم درستنمایی ترکیبی   استاد راهنما
3 فاطمه نجفی قراجه مهر  1393آمار رگرسیون لاسوی بیزی با استفاده از روش MCMC با پرش برگشت پذیر   استاد مشاور
2 زینب آقازاده شهريور  1393ریاضی کاربردی حل مساله ی برنامه ریزی خطی احتمالی با توجه به تابع عضویت ضرایب   استاد مشاور
1 صونا شفقی اسفند  1393آمار رگرسیون چندکی لاسوی دودویی از دیدگاه آمار بیزی   استاد مشاور