خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29429   بروزرسانی: 24-11-1401

Ali Mohammadian Mosammam

علایق پژوهشی

علم داده، مدلسازی آماری-آمار فضایی-زمانی، سریهای زمانی، آمار بیوانفورماتیک، آمار رسمی، فضای هیلبرت تابع هسته، اسپلاین ها، روشهای نیرومند.